П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

015 Професійна освіта : Комп'ютерні технології

майстер виробничого навчання - програміст майстер виробничого навчання - програміст

 Галузь знань –  015. Професійна освіта за спеціалізацією: Комп’ютерні технології

 Освітньо-кваліфікаційний рівень – фаховий молодший бакалавр

 Кваліфікація – майстер виробничого навчання - програміст

 Термін навчання – 2 роки

 Сфера професійної діяльності: 

 • Майстер виробничого навчання;
 • Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин;
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ);
 • Оператор комп'ютерного набору;
 • Оператор комп'ютерної верстки;
 • Програміст.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Глухівському національному педагогічному університет ім. Олександра Довженка;
 • Українській інженерно -  педагогічній академії;
 • Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка;
 • Сумському державному університеті;
 • Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Спеціальність відкрита  в 2012 році.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 25 чол.

Зміст підготовки

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія України та культура України

3

ОК 2

Українська мова    (за професійним спрямуванням)   

3

ОК 3

Основи правознавства    

3

ОК 4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)   

5,5

ОК 5

Вища математика

4,5

ОК 6

Фізика      та  електротехніка з основами        

електроніки

3,5

ОК 7

Інформатика та комп’ютерна техніка           

3

ОК 8

Екологія та безпека життєдіяльності

3

Усього

28,5

Цикл фахової підготовки

ОК 9

Психологія

4,5

ОК 10

Педагогіка

4,5

ОК 11

Організація і методика професійного навчання  та технічні засоби навчання та методика їх використання

7,5

ОК 12

Економіка і організація   виробництва

3

ОК 13

Основи охорони праці

ОК 14

Програмування (основи програмування та алгоритмічні мови)

3

ОК 15

Комп’ютерні системи та мережі

3

ОК 16

Архітектура комп’ютера та комп’ютерна логіка

3,5

ОК 17

Бази даних

3,5

ОК 18

Операційні системи

4,0

ОК 19

Периферійні пристрої

3

Усього

42,5

Практична підготовка

ОК 20

Навчальна  практика

3

ОК 21

Технологічна практика

6

ОК 22

Навчальна педагогічна практика

1,5

ОК 23

Випускна педагогічна практика

7,5

Усього

18

Атестація

ОК 24

Атестаційний  екзамен з педагогічних дисциплін

ОК 25

Атестаційний  екзамен з  дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

89

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

6,5

ВБ.1.2

Філософія і соціологія

3

ВБ.1.3

Економічна теорія  

3

Усього

        12,5

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

6,5

ВБ.2.2

Філософія і соціологія

3

ВБ.2.3

Політекономія

3

Усього

        12,5

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.4

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

3,5

ВБ.1.5

Офісне програмування

3

ВБ.1.6

Розробка веб-застосувань

3

ВБ.1.7

Організація і методика виховної роботи

3

ВБ.1.8

Об’єктно- орієнтоване програмування

3

ВБ.1.9

Теорія ймовірностей і математична статистика

3

Усього

18,5

 

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.4

Технологія обробки комп’ютерної інформації

3

ВБ.2.5

Теорія електричних та магнітних кіл

3

ВБ.2.6

Веб-дизайн

3

ВБ.2.7

Організація і методика виховної роботи

3

ВБ.2.8

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

3,5

ВБ.2.9

Об’єктно- орієнтоване програмування

3

Усього

18,5

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         31

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

 

Медіа