П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

015 Професійна освіта: Будівництво

Галузь знань –  015. Професійна освіта за спеціалізацією: Будівництво

Освітньо-кваліфікаційний рівень – фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація–майстер виробничого навчання,технік-будівельник

Термін навчання – 2 роки

Сфера професійної діяльності:

 • Майстер виробничого навчання;
 • Технік – будівельник;
 • Технік – проектувальник;
 • Технік з нормування праці;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Технік – геодезист;

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Глухівському національному педагогічному університет ім. Олександра Довженка;
 • Українській інженерно -  педагогічній академії;
 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Українській державній академії залізничного транспорту м. Харків;
 • Харківській національній академії міського господарства;
 • Полтавському національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка;
 • Придніпровській академії будівництва та архітектури;
 • Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Спеціальність відкрита  в 1971 році.

На спеціальності навчається  75 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 50 чол.

Зміст підготовки

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія України та культура України

3

ОК 2

Українська мова  (за професійним спрямуванням)     

3

ОК 3

Основи правознавства    

3

ОК 4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)     

5,5

ОК 5

Вища математика

4,5

ОК 6

Фізика  та     Електротехніка з основами електроніки          

3,5

ОК 7

Інформатика та комп’ютерна техніка           

3

ОК 8

Екологія та безпека життєдіяльності

3

Усього

28,5

 

Цикл фахової підготовки

ОК 9

Психологія

4,5

ОК 10

Педагогіка

4,5

ОК 11

Організація і методика професійного навчання  та технічні засоби навчання та методика їх використання

7,5

ОК 12

Технічна механіка (теоретична механіка, опір матеріалів) 

4

ОК 13

Економіка будівництва

4

ОК 14

Основи охорони праці      

3

ОК 15

Будівельні конструкції

5

ОК 16

Матеріалознавство

4

ОК 17

Технологія і організація будівельного виробництва та сантехнічних робіт

6

Усього

42,5

 

Практична підготовка

ОК 18

Навчальна  практика

3

ОК 19

Технологічна практика

6

ОК 20

Навчальна педагогічна практика

1,5

ОК 21

Випускна педагогічна практика

7,5

Усього

18

Атестація

ОК 22

Комплексний іспит  зі спеціальності

ОК 23

Комплексний іспит  з педагогічних дисциплін

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

          89

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

6,5

ВБ.1.2

Філософія і соціологія

3

ВБ.1.3

Економічна теорія  

3

Усього

        12,5

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

6,5

ВБ.2.2

Філософія і соціологія

3

ВБ.2.3

Політекономія

3

Усього

         12,5

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.4

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

4,5

ВБ.1.5

Інженерна геодезія та метрологія і стандартизація

5

ВБ.1.6

Основи розрахунку будівельних конструкцій

3

ВБ.1.7

Будівельна техніка та обладнання

3

ВБ.1.8

Організація і методика виховної роботи

3

Усього

18,5

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.4

Будівельна техніка та обладнання

3

ВБ.2.5

Організація і методика виховної роботи

3

ВБ.2.6

Експлуатація, обстеження і ремонт будівель

3

ВБ.2.7

Санітарно-технічне обладнання будівель

3

ВБ.2.8

Ціноутворення в будівництві

3

ВБ.2.9

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

3,5

Усього

18,5

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         31

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

Медіа