Особливості організації та завдання виховної роботи в коледжі

 

photo 2022 07 14 12 27 26Виховна робота в Конотопському індустріально – педагогічному фаховому коледжі Сум ДУ спрямована на становлення демократично орієнтованої, але відповідальної, моральної та самодостатньої особистості, на гуманізацію, наповнення навчально – виховного процесу толерантними, взаємо шанобливими стосунками між усіма його учасниками.

 

 Головною метою виховання в коледжі є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування незалежно від національної приналежності рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної культури, формування високопрофесійних, соціально та морально зрілих, всебічно розвинених патріотів України.

 

Основним завданням виховної роботи у Коледжі є:photo 2022 07 14 12 28 09

 • створення умов для формування та розвитку студентської молоді як фахівця й особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності, забезпечення практичної підготовки майбутнього спеціаліста, виховання національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури;
 • формування у студентів сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури;
 • встановлення гуманних взаємин між усіма членами педагогічного та студентського колективів;
 • "набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої національної культури міжнаціональних взаємин;
 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати;
 • розвиток у студентів мовної культури;
 • формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.

Пріоритетні напрямки виховної роботи в коледжі є:

утвердження в студентphoto 2022 07 14 12 28 01ському колективі гуманістичних і демократичних засад як основи загальнолюдських стосунків, цивілізованого співжиття;

орієнтація на українську мову, культуру, національно-патріотичні традиції українського народу;

виховання і формування національних загальнолюдських цінностей у процесі гуманізації й гуманітаризації освіти;

формування у студентів особистих рис громадян української держави, національних і загальнолюдських цінностей.

Виховний процес у коледжі здійснюється на основі таких принципів:photo 2022 07 14 12 27 56

 • гуманізм та толерантність, повага до студентів як особистостей, їх ціннісних орієнтацій і переконань, політичних симпатій, релігійних уподобань;
 • врахування інтелектуальних задатків і здібностей студентів, рівнів їх інтелектуального та загальнокультурного розвитку;
 • партнерство як форма стосунків між викладачами і студентами, їх співпраця у вирішенні питань навчання, відпочинку, побуту, широке використання можливостей студентського самоврядування, підтримка і стимулювання студентських ініціатив;
 • photo 2022 07 14 12 27 35єдність навчання, виховання та пошуково дослідної роботи, що передбачає добросовісне виконання кожним студентом своїх функціональних обов’язків і громадських доручень, участь у пошуково-дослідницькій роботі та громадському житті групи, курсу, коледжу;
 • цілісність та системність виховного впливу на студентів керівництва, завідувачів відділень, викладачів, органів студентського самоврядування в навчальний та позанавчальний час;
 • пріоритет загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з цінностями національними;
 • креативність у вихованні, яка виявляється в особистісних відчуттях, міркуваннях, знаннях, діях.

    

 

 photo 2022 07 14 12 28 15

Організація виховної роботи в коледжі постійно вдосконалюється, впроваджуються нові методики, форми проведення, активізуються традиційні види діяльності. Систематична цілеспрямована діяльність виховного відділу забезпечує підготовку кваліфікованих спеціалістів не тільки в сфері професійної компетентності, а і в формуванні пріоритетних загальнолюдських цінностей суспільно – спрямованих якостей в сучасних умовах розвитку ринку праці.

Проблема виховної роботи над якою працює педагогічний колектив коледжу в 2021-2022 навчальному році:

"Створення безпечного освітнього середовища для забезпечення розвитку творчих здібностей та самореалізації здобувачів освіти".

Проблема виховної роботи над якою працює педагогічний колектив коледжу в 2022-2023 навчальному році:

"Шляхи підвищення ефективності національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану"

 

Проблема виховної роботи над якою працює педагогічний колектив коледжу в 2023-2024 навчальному році:

"Удосконалення та розвиток цілісної системи національно-патріотичного виховання шляхом формування національної ідентичності,  вивчення державної та експертної території українського народу та військово-патріотичного виховання здобувачів освіти"