Середа, 28 квітня 2021 18:37

Анкета для педагогічних працівниківАнкета для педагогічних працівниківПІП________________________________________________________________
Які предмети викладаєте_____________________________________________
Загальний стаж педагогічної діяльності________________________________
В яких академічних групах викладаєте ________________________________

Дата анкетування ________________________________

1. Яку тематику для професійного зростання Ви обирали упродовж останніх 5 років? (можна обрати кілька варіантів відповідей)
□ законодавче забезпечення освітнього процесу;

□ методичні аспекти викладання предметів та курсів;
□ організація інклюзивної форми навчання;
□ форми організації освітнього процесу;
□ профілактика та прояви девіантної поведінки
□ здобувачів освіти;
□ психологічні особливості роботи зі здобувачами
□ освіти різних вікових категорій;
□ безпечне освітнє середовище;
□ формування у здобувачів освіти громадянської позиції;
□ використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;
□ ділове українське мовлення;
□ інші напрями (вкажіть, які саме)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. За якими формами відбувалося підвищення Вашої професійної кваліфікації? (можна обрати кілька варіантів відповідей)
□ курси ІППО;

□ конференції;
□ методичні семінари;
□ тренінги, майстер-класи;
□ вебінари;
□ он-лайн курси;
□ самоосвіта;
□ інше (вкажіть, які саме)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації
педагогів, їх чергової та позачергової  атестації, добровільної сертифікації тощо?
o так;

o переважно так;
o переважно ні;
o ні.
4. Що перешкоджає вашому професійному розвитку? (можна обрати кілька варіантів відповідей)
□ опір з боку керівництва;

□ відсутність матеріального заохочення з боку керівництва;
□ недостатня матеріально-технічна база;
□ погані умові праці;
□ жодних перешкод;
□ інше (вкажіть, що саме)
____________________________________________________________________

5. Які джерела/ресурси Ви використовуєте при розробленні методичного забезпечення та розробці робочих програм з предметів? (можна обрати кілька варіантів відповідей)
зразки, що пропонуються фаховими виданнями;
розробки з інтернет-сайтів і блогів, які стосуються викладання конкретного предмету;
рекомендації Міністерства освіти і науки України;
досвід, запозичений у колег;
спільна робота з колегами;
власний досвід;
інше

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Яку підтримку Ви надаєте здобувачам освіти у їхньому навчанні?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Для оцінювання здобувачів освіти Ви використовуєте:
(можна обрати кілька варіантів відповідей)
поточне;
формувальне;
самооцінювання студентами;
взаємне оцінювання студентів;
□ підсумкове;

інше (вкажіть, яке саме)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Які критерії оцінювання Ви використовуєте для предмету (предметів), які викладаєте?
□ розробляю власні, в тому числі спільно з студентами;
адаптую критерії МОН до умов роботи закладу;
використовую виключно рекомендації МОН;
вважаю, що критерії мені не потрібні.

9. Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви оцінюєте їх навчальні досягнення? (можна обрати кілька варіантів відповідей)
інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання
на початку навчального року;
розміщую критерії оцінювання на веб-сайті або
інтерактивній платформі закладу освіти;
інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання
перед вивченням кожної теми;
пояснюю здобувачів освіти індивідуально;
не інформую здобувачів освіти;
інше (вкажіть, як саме).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Чи спостерігаєте Ви особистісний поступ здобувачів освіти? І з чим він пов’язаний?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам порушень академічної доброчесності серед здобувачів освіти (списування, плагіат, фальсифікація тощо)?
(можна обрати кілька варіантів відповідей)
знайомлю здобувачів освіти з основами авторського права;
проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності;
на заняттях даю такі завдання, які унеможливлюють списування;
використовую методичні розробки для формування основ академічної доброчесності;
вважаю це зайвим;
інше (вкажіть, що саме)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. Що саме Ви робите для забезпечення академічної доброчесності у своїй професійній діяльності?
___________________________________________________________________

13. Вкажіть у який спосіб Ви поширюєте власний педагогічний досвід?
□ публікації на сайті закладу та/або засновника;

□ у блогах;
□ у професійних спільнотах соціальних мереж;
□ у матеріалах та/або виступах конференцій;
□ у фахових виданнях;
□ на освітніх онлайн платформах;
□ не маю оприлюднених розробок;
□ інше (вкажіть, що саме)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. Які форми комунікації з батьками Ви використовуєте? (можна обрати кілька варіантів відповідей)
□ батьківські збори;

□ індивідуальне спілкування з батьками;
□ не бачу сенсу у комунікації з батьками;
□ інше (вкажіть, що саме)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. Ви задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі?
□ цілком задоволений/на;

□ переважно задоволений/на;
□ переважно незадоволений/на;
□ незадоволений/на.
16. Ви задоволені мотиваційними заходами, які практикуються у закладі освіти?
□ так;

□ переважно так;
□ переважно ні;
□ ні.
17. Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів?
□ так, у закладі створені всі умови для співпраці;

□в цілому так, але співпраця, переважно, є ситуативною;
□ в цілому ні, співпраця з колегами практично відсутня;
□ психологічний клімат закладу не сприяє співпраці.
18. Наскільки Ви погоджуєтесь із твердженнями:

Перелік тверджень

Так

Переважно
так

Переважно
ні

Ні

Керівництво відкрите для спілкування

Керівництво та педагогічні працівники співпрацюють і забезпечують зворотній зв’язок щодо їхньої праці

Керівництво враховує пропозиції, надані педагогічними працівниками
щодо підвищення якості освітнього процесу

Педагогічні працівники можуть без побоювань висловлювати власну
думку, навіть якщо вона не співпадає з позицією керівництва

Розбіжності, які виникли між педагогічними працівниками та
керівництвом коледжу, вирішуються конструктивно

У закладі освіти застосовуються заходи, що допомагають педагогічним працівникам адаптуватись до змін умов праці

Права педагогічних працівників дотримуються у закладі

Керівництво підтримує ініціативи педагогічних працівників щодо
розвитку закладу і місцевої громади

19. Вас задовольняють умови організації харчування у закладі?
□ так;

□ переважно так;
□ переважно ні;
□ ні;
□ я не харчуюся у закладі.
20. У закладі освіти розроблені правила поведінки та учасники освітнього процесу дотримуються їх ?
□ правила поведінки у закладі освіти розроблені, учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та дотримуються їх;

□ правила поведінки у закладі освіти розроблені, учасники освітнього процесу ознайомлені з ними, але не завжди дотримуються їх;
□ правила поведінки у закладі освіти розроблені, але учасники освітнього процесу не ознайомлені з ними;
□ у закладі освіти відсутні правила поведінки.

22. У закладі освіти реагують на Ваші звернення про випадки булінгу?
□ так, завжди;

□ переважно так;
□ переважно ні;
□ ні, ніколи;
□ таких випадків не було.
23. У закладі освіти проводиться навчання, просвітницька робота за участі відповідних  служб/органів/організацій для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву?
□ так, регулярно проводяться із усіма учасниками освітнього процесу;

□ так, проводяться регулярно, але тільки для студентів;
□ так, проводяться, але не більше 1 - 2 разів на рік;
□  у закладі освіти не проводяться подібні інформаційні заходи.
24. Зазначте в розробленні яких документів Ви брали участь: (можна обрати кілька варіантів відповідей)
□ стратегія розвитку закладу освіти;

□ процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу;
□ річний план роботи закладу;
□ освітня програма закладу;
□ положення про академічну доброчесність;
□ антибулінгова програма;
□ правила внутрішнього розпорядку;
□ в розробленні жодного документу участі не брав/брала;
□ інше (вкажіть, що саме)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
25. Оцініть діяльність педагогічної ради закладу освіти:

Перелік тверджень

Так

Переважно
так

Переважно
ні

Так

Педагогічна рада функціонує системно і ефективно,
розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично

Педагогічна рада функціонує системно, але помітна відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень

Діяльність педагогічної ради заважає системі управлінської
діяльності у закладі освіти

26. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної  безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, інструктажі з домедичної допомоги
□ так, регулярно проводяться навчання та інструктажі;

□ проводяться виключно інструктажі;
□ все зводиться до підпису в журналах;
□ вперше чую про такі заходи.
27. У закладі освіти розроблений алгоритм дій у разі нещасного випадку із учасниками освітнього процесу? Ви дотримуєтесь його?
□ алгоритм дій розроблений, усі педагогічні працівники дотримуються його у разі нещасного випадку;

□ алгоритм дій розроблений, але Ви з ним не ознайомлений/на;
□ алгоритм дій розроблений, але я ним не користуюся, навіть за потреби;
□ не володію інформацією.
28. У закладі освіти проводиться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції?
□ так, проводяться з усіма учасниками освітнього процесу;

□ так, проводяться, але тільки для здобувачів освіти;
□ можуть проводитися лише за бажанням учасників освітнього процесу;
□ у закладі не проводяться подібні заходи.
29. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті?
Поставте, будь ласка, собі це запитання ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
… і надайте на нього відповідь ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дякуємо за відповіді!