Впровадження програми «рівний-рівному» при підготовці майстрів виробничого навчання

Для підготовки майстрів виробничого навчання в навчальному закладі впроваджуються просвітницька програма «рівний-рівному» , суть якої полягає в тому що головну участь у поширенні знань бере сама молодь. До цих тренінгових занять залучаються студенти професійної освіти, отримані знання і навички допомагають їм в професійній адаптації під час проходження педагогічних практик та практичній діяльності майстра в роботі з підлітками.

УсучасномусвітівціломутавУкраїнізокремазбереженняздоров'я людиниєоднієюзнайважливішихпроблем. Вумовахсьогоденняспосте­рігаєтьсяпоширеннятакихнегативнихявищумолодіжномусередовищі, яктютюнопаління, наркотизація, ранністатевіконтакти, що, усвоючергу, призводитьдорізкогопогіршенняфізичного, психічноготарепродуктив­ногоздоров'ямолодихлюдей.

Томуважливимдлянашогосуспільстваєпошукшляхіввирішення проблемизбереженняздоров'ямолоді, усвідомленнянеювласногоздо­ров'яякнайбільшоїцінності, розуміннявизначальноїроліздоровогоспо­собужиттяуйогозбереженнітаформуваннявідповідальноїповедінки кожноїмолодоїлюдинищодосвогоздоров'ятаздоров'яоточуючих.

Провіднарольприцьомуналежитьсамиммолодимлюдям, якіма­ютьнелишесприйматиінформаціювіддорослихщодоперевагздорово­госпособужиття, йактивнопоширюватиїївсередовищісвоїхровес­ників.

Однимізшляхіввирішенняцихпроблемєвключеннявсистемупідго­товкимайбутніхмайстрів виробничого навчанняспецкурсу «Превентивнароботазмолоддюзаметодом«рівний—рівному».

Метаспецкурсуполягаєуформуваннікогнітивного (знання), опера­ційного (вміння) тамотиваційногокомпонентівготовностістудентівдо роботизпідліткамищодоформуванняздоровогоспособужиттязаметодом«рівний—рівному».

Основнимизавданнямиспецкурсує:

формуванняустудентівособистогоставленнядовласногоздоро­в'яякбазовоїцінності; розуміннястудентамиперевагздорового способужиттятавиробленнявласноїжиттєвоїпозиціїщодозбе­реженнясвогоздоров'ятаздоров'яінших;

формуванняумайбутніхспеціалістівнавичокпревентивноїробо­тизаметодом«рівний—рівному»;

оволодіннястудентамиінтерактивнимиформамиНавчанняпідлітків здоровомуспособужиття.

Урезультатіопануванняспецкурсустудентиотримаютьзнанняпро:

 • складовіздоров'я; фактори, щовпливаютьназдоров'ямолоді; здо­ровийспосібжиття;

І•особливостіметоду«рівний—рівному»татехнологіїйоговпро­вадження; технологіюорганізаціїтапроведеннятренінгу змолодимилюдьми;

 • наркогенніречовинитаїхтипи; особливостівживаннянаркотичних
  речовинупідлітковомувіці; видинаркотичноїзалежностітаетапи
  їхформування;
 • вірусімунодефіцитулюдини (ВІЛ), синдромнабутогоімунодефіци­ту (СНІД), інфекції, щопередаютьсястатевимшляхом (ІПСШ);
  шляхипоширенняцихзахворюваньтазасобиїхзапобігання;таоволодіютьуміннями:

застосовуватиуроботізмолоддюрізніформиінтерактивногона­вчанняздоровомуспособужиття;

проводитизпідліткамитренінговізаняття;

 • організовуватидіяльністьпідлітківзаметодом«рівний—рівному».
  Програмазапропонованогоспецкурсускладаєтьсяздвохлогічновзає­мопов'язанихчастин: теоретичноїтапрактичної. Теоретичначастинамістить
  шістьтемірозрахованана 10 годинлекційнихзанять. Практичнучастину
  побудованоуформітренінговихзанятьірозрахованона 26 годин.

 

ТЕМАТИЧНИЙПЛАНКУРСУ

Зміст

Лекції

Практичні заняття

1

Основиздоровогоспособужиття

2

-

2

Методикаосвіти "рівний-рівному"

2

4

3

Технологіяорганізаціїта проведеннятренінгу

1

4

4

Основипрофілактики наркозалежноїповедінкимолоді

2

6

5

ОсновипрофілактикиВІЛ/СНІДутаІПСШ

2

8

6

Правовеполезабезпечення здоровогоспособужиття

1

2

7

Підсумковезаняття

-

2

Всього

10

26