П'ятниця, 24 грудня 2021 09:50

Антикорупційна програма

Робота педагогічного колективу коледжу щодо виконання Закону України від 26.04.2015 р. «Про запобігання корупції»

Одним з основних показників потенціалу будь – якої країни є ефективність функціонування її системи освіти. Відомо, освітня сфера найбільше впливає на розвиток особистості людини. Розвиток системи освіти в Україні, за останні роки, значною мірою відбувається під впливом відповідних соціально-економічних та політичних процесів. Нажаль, на шляху формування високоосвічених, високоморальних, духовно здорових громадян українська держава зіткнулась з таким явищем, як корупція.

Заклади освіти не стали виключенням у цьому негативному процесі. Боротьба з корупцією у освіті – нагальна проблема сьогодення.

Якщо навчальний заклад не в змозі сформувати у студентів такі риси, як чесність, порядність, якщо можна придбати за гроші оцінку і диплом, то такі ж самі принципи будуть привнесені такими майбутніми керівниками в практичну діяльність підприємств, установ, організацій, бізнес середовище. У суспільстві, особливо серед молоді, сформувався культ грошей і влади, а не культ розуму і знань.

Основними причинами корупції у освіті України, є:

1. Низький рівень оплати праці при одночасному великому обсязі навантаження, недостатні можливості для самореалізації високоосвічених людей призводять до бажання поповнити свій бюджет шляхом академічної корупції.

2. Певна частина студентів не хоче докладати зусиль для набуття знань і шукає шляхи незаконного отримання позитивної оцінки за екзамен, курсову роботу, диплом тощо, провокуючи своїми діями викладачів. Таким чином виникає потреба в отриманні такої послуги, що одночасно створює умови для розквіту ринку таких послуг: виготовлення курсових робіт, дипломів, контрольних робіт.

До таких послуг також можна віднести репетиторство, як приховане хабарництво, коли викладач надає додаткові платні консультації своїм студентам, і відкрите хабарництво, коли залік чи іспит мають свою вартість.

УВідокремленому структурному підрозділі «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету»постійно зростає роль профілактичної роботи виховного і організаційно-правового характеру, а також інших способів впливу на учасників освітнього процесу, роботу структурних підрозділів з метою недопущення вчинення ними корупційних дій.

Для попередження корупційних дій в Відокремленому структурному підрозділі «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету проводяться наступні заходи.

  • Напрями виховного характеру. Важливим заходом попередження корупційних дій є виховно-педагогічні дії до студентів, роз’яснювальна робота серед керівників структурних підрозділів, викладачів, співробітників.

Попередження корупційних дій можливо лише при використанні індивідуального підходу. Застосування в цій роботі знань з психології, педагогіки, права допомагає адміністрації, керівникам академічних груп успішно та ефективно вирішувати багато питань, своєчасно передбачати і попереджати можливу протиправну поведінку. З цією метою в коледжі на засіданнях адміністративної ради, засіданнях методичного об’єднання  класних керівників та Педагогічній раді систематично розглядалися питання з виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012р. №152 «Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції». Постійно вживаються заходи із розширення знань у сфері антикорупційного законодавства, формування громадської думки серед студентів, співробітників щодо неприйнятності корупційних дій.

Цілеспрямована індивідуальна виховна робота вимагає від завідувачів відділенням, керівників академічних груп, викладачів та інших осіб, які беруть участь у виховному процесі, знань про те, як впливати на ту або іншу людину в тій чи іншій ситуації. Важливими є знання різних методів дії (переконання, повчання, накази про покарання) і те, як сприймаються ці дії (упереджено, критично, негативно і т. ін.).

  • Організаційно-управлінські заходи. Важливу роль у попередженні корупційних правопорушень в коледжі відіграють заходи організаційно-управлінського характеру. Чітке дотримання вимог Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету»в організації життя, побуту і діяльності коледжу є найважливішим організаційним заходом щодо попередження таких правопорушень серед співробітників і студентів коледжу. Організованості, дисципліни і порядку не можна досягти жорсткими вимогами, вкрай важливим є створення необхідного середовища для подолання корупційних проблем.

Одним із ефективних організаційно-управлінських засобів профілактичної дії є соціальний контроль за протиправною поведінкою.

Елементами соціального контролю в коледжі є:

а) науково обґрунтовані і правові норми, що викладені в наказах, статутах, положеннях, інструкціях (нормативний елемент):

Положення Відокремленого структурного підрозділу «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету

Положення про організацію навчального процесу;

б) реальний рівень контролю за дотриманням підлеглими цих норм з боку адміністрації, керівників структурних підрозділів і необхідність запровадження практики стимулювання і примушення до виконання діючих положень (організаційний елемент);

в) індивідуальне відношення керівників, викладачів, співробітників, студентів до правової і протиправної поведінки (психологічний елемент).

В коледжі послідовно проводиться в життя принцип невідворотності відповідальності за вчинене правопорушення, що є необхідним організаційно-дисциплінарним заходом попередження корупційної поведінки співробітників, викладачів, студентів.

Навички правомірної поведінки, звичка завжди чинити відповідно до норм закону формуються у студентів не лише під дією слів, переконань, а і під впливом прикладу оточуючих їх людей - викладачів, керівників структурних підрозділів. Тому будь-який вчинок викладача, керівника, що відображає його відношення до права, розглядається адміністрацією як виховна дія, яку він чинить щодо студентів, підлеглих.

Важливо, щоб попереджувальна робота була конкретною і будувалася на повсякденному вивченні причин корупційних дій та інших правопорушень. Тільки при здійсненні конкретних, цілеспрямованих і комплексних заходів попередження злочинів можна розраховувати на певні успіхи.

  • Програма щодо запобігання протидії корупції. Серед організаційних заходів попередження корупційних правопорушень в коледжі дієАнтикорупційна програма, План заходів щодо запобігання протидії корупції у ВСП «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ» - ці документи на даний час поновлюються і будуть оприлюднені на сайті закладу освіти після їх затвердження.

Юрисконсультколеджу Шевченко П.