Четвер, 03 жовтня 2019 09:23

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

внутрішнього трудового розпорядку індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету

1. Загальні положення.

  1. Дані  правила внутрішнього трудового розпорядку ( далі –Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України ( далі – КЗпП), інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу трудових відносин.
  2. Метою Правил є: чітка організація праці та зміцнення трудової дисципліни; створення безпечних умов праці; підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу.
  3. Правила поширюються на всіх працівників ІПТ КІ СумДУ незалежно від посади та виконуваної роботи.
  4. Керівництвом  технікуму в особі директора створюються умови, покликані запобігти виникненню індивідуальних та колективних трудових спорів та суперечок в колективі, а в разі їх виникнення – забезпечується вирішення таких спорів та суперечок на взаємовигідних засадах.
  5. Керівництвом технікуму створюються організаційні, економічні умови для дотримання працівниками трудової дисципліни, використовуються методи переконання, заохочення за добросовісну працю та її високу якість. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності, перелічені в розділі 7 цих Правил.

2. Порядок прийняття на роботу і  звільнення працівників.

         2.1. Працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору, педагогічний працівник - контракту .За цим договором  або контрактом працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену посадовою інструкцією , та підлягає правилам внутрішнього трудового розпорядку. Роботодавець, у свою чергу, зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати

передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін умови праці, необхідні для виконання роботи.

      2.2 Право приймати на роботу згідно Положення технікуму, має директор технікуму.

      2.3. Прийом на посаду директора  технікуму відбувається після затвердження кандидатур зборами  трудового колективу ( яке оформляється протоколом).

      2.4. Для новоприйнятих працівників встановлюються такі випробувальні терміни:

-         адміністративно-управлінський  персонал – 3 місяці;

-         інші працівники – 1 місяць.

Випробний термін не встановлюється для осіб, перелічених в останньому абзаці ст.26 КЗпП (далі – КЗпП), а також інших осіб, яким неможливо встановити випробний термін згідно з чинним законодавством.

На період випробного терміну працівнику не виплачують надбавки, доплати (крім тих, що є обов’язковими до виплати за вимогами законодавства) та премії.

2.5. При прийнятті на роботу працівнику необхідно:

-         написати заяву встановленого зразка  про прийняття на роботу;

-         пред’явити паспорт;

-         передати уповноваженому працівнику відділу кадрів трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (особи, які приймаються на роботу за сумісництвом  трудову книжку не подають);

-         пред’явити  свідоцтво про обов’язкове державне страхування;

-         пред’явити довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Військовозобов’язані  подають військовий квиток.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

2.6. При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, роботодавець вправі вимагати від працівника диплом або інший документ, який підтверджує здобуту освіту або професійну підготовку в навчальних закладах.

2.7. Новоприйняті працівники та особи віком до 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду (ст. 191 КЗпП).

2.8. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку  медичного огляду та психофізіологічної експертизи.

2.9. При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством, у т.ч. відомості про реєстрацію.

2.10. Прийняття на роботу оформляється наказом директора, з яким ознайомлюють працівника під розпис.

У наказі має бути зазначено найменування посади відповідно до штатного розпису,  умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.11. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично (з відома роботодавця) було допущено до роботи.

2.12. З працівником, який не подав трудової книжки і не є таким, що працевлаштовується вперше, трудовий  договір може бути укладений на умовах сумісництва.

2.13. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. Запис про період роботи за сумісництвом та період навчання заносять до трудової книжки за бажанням працівника на підставі його заяви та довідки з місця роботи за сумісництвом або місця навчання.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.14. При прийомі на роботу або переведенні на іншу роботу працівника обов’язково:

-         ознайомлюють з цими Правилами, колективним договором та із посадовою інструкцією (під розпис);

-         роз’яснюють його права і обов’язки;

-         інформують під розпис про умови праці, про наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, про права та пільги і компенсації за роботу в тяжких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

-         інструктують з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни  праці та протипожежної безпеки;

2.15. Дію трудового договору може бути припинено з ініціативи працівника, роботодавця та з інших підстав, передбачених законодавством України (ст.ст.28,36,37,38,39,40,41 КЗпП тощо) із обов’язковим  дотримання процедури та умов звільнення, визначених законодавством відповідної підстави.

2.16. За домовленістю між працівником і роботодавцем договір припиняється в строк, визначений сторонами за п. 1 ст. 36 КЗпП.

2.17. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні (ст.38 КЗпП). Трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення за наявності домовленості між працівником і роботодавцем. За наявності поважних причин, перелічених в абз.1 ст.38 КЗпП, роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

2.18. Строковий трудовий договір може бути розірваний достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, яка перешкоджає виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним  органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених абз.1 ст. 38 КЗпП.

2.19. У день звільнення роботодавець повинен видати  працівникові трудову книжку з внесеним записом про звільнення, копію наказу про звільнення та виплатити всі належні йому від технікуму суми. Записи про причини звільнення в трудову книжку здійснюють згідно з формулюваннями діючого законодавства. Днем звільнення вважається останній день роботи.

                   3. Робочий час та час відпочинку. Їхнє використання.

      3.1. У  технікумі  встановлюється  п’ятиденний робочий тиждень. Вихідні дні: субота, неділя.

      3.2. Розпорядок роботи такий:

- початок роботи : о 800

- перерва на харчування та відпочинок: з 1200 до 1230

- закінчення роботи: о 1630

       Крім перерви для харчування та відпочинку, працівникам наказом по  технікуму можуть встановлюватися інші перерви, у тому числі передбачені законодавством.

       Працівники мають право на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення.

               3.3. За домовленістю з роботодавцем працівникові може бути встановлено  неповний робочий день з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст.56 КЗпП). Скорочений робочий час встановлюється для осіб, які мають право на це згідно з трудовим законодавством (ст. 51 КЗпП). У технікумі  може бути встановлено скорочений час і для інших працівників за їх згодою в порядку, передбаченому законодавством.

3.4. При необхідності директор  може встановлювати окремим працівникам за їх згодою індивідуальний режим робочого часу. Це оформляється наказом по технікуму. Таке рішення не повинно суперечити законодавству.

3.5. Перерва для харчування і відпочинку використовується працівником на власний розсуд.

3.6. За наявності умов, передбачених ч. 3 ст. 32 КЗпП, роботодавець може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

3.7. Працівники технікуму зобов’язані відмічатися у своїх табельників  після приходу на роботу та після закінчення роботи. Облік часу виходу на роботу та закінчення роботи ведеться в табелі обліку використання робочого часу.

3.8.  Робота у вихідні дні компенсується працівникові в порядку, передбаченому законодавством (ст. ст. 72, 107 КЗпП).

3.9. Залучення працівників до понаднормових робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в порядку, встановленому законодавством (ст. ст.62,71,73 КЗпП).

3.10. Згідно КЗпП України “Про відпустки ” працівники технікуму мають право на щорічну основну відпустку, тривалість якої становить 24-28  календарні дні, для педагогічних працівників 56 календарних днів (не більше 59). На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.

3.11. Працівникам технікуму може надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів відповідно до визначеного у колективному договорі переліку професій та посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день за поданням керівників структурних підрозділів.

3.12. Графік відпусток складається на кожен календарний рік до 15 січня наступного року. Він затверджується директором технікуму за погодженням із профспілковим комітетом і під розпис доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіка враховуються інтереси технікуму, особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку (ст.79 КЗпП). Щорічні відпустки можуть бути перенесені на інший час у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

3.13. Про дату початку відпустки працівник повідомляється письмово не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

3.14. Працівники технікуму мають право на інші види відпусток, передбачені законодавством та колективним договором.

4. Основні права та обов’язки працівників технікуму.

 4.1. Працівник зобов’язаний:

- своєчасно, до початку зміни, прибути на робоче місце та приготуватися               до   виконання трудових обов’язків;                                                                         

-       починати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;

-       бути на робочому місці від часу початку роботи до часу закінчення роботи, за винятком встановлених перерв на відпочинок та харчування, інших перерв;

-      виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки);

-      виконувати розпорядження роботодавця, які не суперечать чинному законодавству;

-      виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором;

-      виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

-      користуватися виданими спецодягом, спецвзуттям, засобом індивідуального захисту та запобіжними пристроями;

-      вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу технікуму і негайно повідомляти про таку загрозу керівництво;

-      дбайливо ставитися до майна технікуму, дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей;

-      дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці, у відділі та на території технікуму;

-      вести себе етично у відношенні до інших працівників  та клієнтів технікуму.

       4.2. Працівник має право:

       -  вимагати від роботодавця забезпечення його роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору;

-вимагати належних, безпечних та здорових умов праці;

-вимагати надання йому спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального

захисту, лікувально-профілактичного харчування тощо згідно з нормами, встановленими законодавством;

      - своєчасно отримувати заробітну плату, не нижчу за  встановлену тарифікаційною сіткою, визначену законом та колективним договором;

      - оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, у тому числі застосовувані до нього  дисциплінарні стягнення;

      - звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва;

      - брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

- також на інші права, надані трудовим законодавством.

      4.3. Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений день.

5. Основні права та обов’язки роботодавця.

       5.1. Роботодавець зобов’язаний (додатково до переліченого в п.2.15 цих Правил):

          - забезпечувати працівників робочими місцями та надавати роботу за умовами трудового договору;

          -  забезпечити робоче місце відповідними матеріальними та енергетичними ресурсами, інструментом і приладдям, а працівника – спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів;

            -  проводити вступний та періодичні інструктажі працівників щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт, перевіряти знання відповідних інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці;

            - вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;

            -  видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни;

            -  забезпечувати своєчасний поточний та капітальний ремонт обладнання на робочих місцях;

          - контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни та організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;

    - створювати умови для підвищення кваліфікації працівників, здобуття освіти;

     - своєчасно, згідно встановлених термінів, нараховувати та виплачувати заробітну плату, мінімальний розмір якої не повинен бути меншим ніж встановлений законом України.

           -  створювати умови для відпочинку працівників;

     - виконувати інші обов’язки , покладені на нього трудовим законодавством та колективним договором.

          5.2. Роботодавець має право:

         - вимагати від працівника дотримання  прийнятих  Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;

         - вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

                                       6. Заохочення за успіхи в роботі

  6.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативну, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:

-         оголошення подяки, нагородження грамотами;

-         видача премії.

6.2. Роботодавець видає наказ про заохочення і в урочистій обстановці доводить його до відома колективу. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

          6.3. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлового-побутового обслуговування (путівка до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов та ін.).Таким працівникам надається також перевага при просуванні по службі.

7. Відповідальність працівників за порушення Правил.

  7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

-       догана;

-       звільнення.

7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за такі порушення:

      -  систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п.3 ст.40 КЗпП);

      - прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п.4 ст.40 КЗпП);

      -  поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п.7 ст.40 КЗпП);

      -  вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна  технікуму, встановленого вироком суду, що набрав законної сили (п. 8 ст.40 КЗпП).

          За інші порушення трудової дисципліни застосовується виключно догана.

          7.3. При визначенні виду дисциплінарного стягнення директор технікуму враховує ступінь тяжкості вчиненого  проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

          7.4.  Дисциплінарні стягнення застосовуються директором технікуму і оформляються наказом по технікуму (про що повідомляється працівникові під розпис).

          7.5. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від працівника вимагається письмове пояснення проступку. Відмова працівника надати таке пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Про відмову надати роз’яснення складається акт за підписом інших двох працівників технікуму.

          7.6.  Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

         Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

         7.7. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

         Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до кінця року.

         7.8. Протягом  терміну  дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, перелічені в розділі 6 цих Правил, до працівника не застосовують.

         7.9. Незалежно від дисциплінарного стягнення, згаданого в п. 7.1 цих Правил, на умовах, визначених колективним договором чи положенням про оплату праці та преміювання, до працівників можуть застосовуватися ще й такі заходи впливу:

-       повне або часткове позбавлення премії;

-       зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат.

 

Прочитано 1723 разів