Положення про стипендіальне забезпечення студентів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Індустріально-педагогічний технікум

Конотопського інституту Сумського державного університету

Введено в дію наказом директора

                                                                                      № ____ від «____»________20___ р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендіальне забезпечення студентів Індустріально-педагогічноготехнікуму Конотопського інституту Сумського державного університету

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1.Призначення і виплата стипендій здобувачам вищої освіти проводиться відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1050 від 28 грудня 2016р. «Деякі питання стипендіального забезпечення», Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 28 грудня 2016р., Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно - правових актів.

1.2.Дія Положення про стипендіальне забезпеченнястудентівІндустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту СумДУ (далі – Положення) поширюється на здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста(далі-студенти) які навчаються в Індустріально-педагогічному технікумі Конотопського інституту СумДУза денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

1.3.Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Індустріально-педагогічним технікумом Конотопського інституту СумДУта фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

1.4.Для вирішення питань (у тому числі спірних) з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги, заохочення за участь у громадській, спортивній та науковій діяльності наказом директора технікуму утворюється стипендіальна комісія технікуму, до складу якої входять директор технікуму, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з навчально-виховної роботи, завідувачі відділень,головний бухгалтер, уповноважена особа, голова профкому технікуму та представники органів студентського самоврядування та студентської профспілки у кількості не меншій 50% складу стипендіальної комісії.

1.5.Підготовка і розгляд документів стосовно нарахування і виплати академічної стипендії студентам здійснюється стипендіальною комісією технікуму згідно порядку призначення академічних стипендій, визначеному цим Положенням.

1.6.Стипендії виплачуються один раз на місяць.

1.7.З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності технікуму має право надавати матеріальну допомогу та заохоченнястудентам за рахунок коштів, передбачених у кошторисі, затвердженому у встановленому порядку.

1.8.Положення, яке включаєпорядок формування рейтингу успішності оприлюднюється на офіційному сайті технікумуне пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до Положення не вносяться.

2.Стипендіальний фонд

2.1.Бухгалтерія технікумуразом із стипендіальною комісією розраховує розподіл стипендіального фонду та лімітів стипендіатів для кожного відділення, курсу, спеціальності (напряму підготовки) для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

 • розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;
 • видатків на виплату академічних стипендій, затверджених технікуму у встановленому порядку;
 • реєстру осіб, яким в установленому порядку можуть бути призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру;
 • реєстру осіб, які відповідно до рішення стипендіальної комісії технікуму протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2.2.Розподіл стипендіального фонду повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

 • розрахованому ліміту стипендіатів;
 • за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
 • особам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;
 • особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності;
 • особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами.

2.3.Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів корегується щомісячно з урахуванням:

 • видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених технікуму у встановленому порядку;
 • раніше сформованих зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам;
 • зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

2.4.До раніше сформованих належать зобов'язання з виплати академічних стипендій студентам, визначені у п.2.2, а також:

 • раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;
 • перед особами, визначеними підпунктом 4) п.2.2, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;
 • щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду та ліміту стипендіатів враховується припинення зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

2.5.До зобов'язань з виплатиакадемічнихстипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

 • сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;
 • сформовані в поточному місяці перед особами п.2.7, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості;
 • переведені за особливі успіхи у навчанні з контрактної форми на навчання за державним замовленням;
 • сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

2.6.Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

2.7.Стипендіат, який протягом попереднього навчального семестру отримував академічну стипендію і внаслідок:

 • тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я;
 • участі у Всесвітніх, Міжнародних та інших спортивних змаганнях, підтверджених відповідною довідкою;
 • участі у Міжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсах підтверджених відповідною довідкою;

не склав семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням директора технікуму таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Положення. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі.

Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

3.Загальний порядок призначення академічних стипендій та ліміти стипендіатів

3.1.Академічні стипендії студентам призначаються стипендіальною комісією технікумузгідно з рейтингом успішності (далі - рейтинг), якийскладається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, середнього баласеместрового контролю та додаткових балів, визначених згідно даного Положення і до якого включаються всі студенти, які навчаються втехнікумі за денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, за відповідними курсами та спеціальностями.

3.2.Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії, формується за результатами останнього навчального семестру на кожному відділенні,курсі та за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі середнього бала успішності з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, творчій активності, громадському житті та спортивній діяльності.

В окремих вмотивованих випадках за рішенням стипендіальної комісії технікуму допускається формування спільного рейтингу для різних курсів однієї спеціальності (напрямом підготовки).

Спільним є рейтинг успішності для студентів першого курсу групи спеціальностей, оскільки дані академічні групи навчаються за однаковими семестровими навчальними планами.

3.3.Призначення академічних стипендій згідно сформованого рейтингу у межах коштів, передбачених для виплати стипендій здійснюється у два етапи: основного і,за необхідності,додаткового.

3.4.Перед початком проведення основного етапу,рішенням стипендіальної комісіїтехнікумуу межах виділених коштів визначаєтьсяліміт стипендіатів, якийвстановлюється в діапазоні від 40% до 45%від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та навчаються на певному відділенні, на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або до завершення навчання, включає академічнустипендію за особливі успіхи у навчанні і встановлюється з врахуванням визначеного у п.2.2, 2.6, 2.7.

3.5.За вмотивованим рішенням стипендіальної комісії технікумуможливе спільне визначення ліміту стипендіатів для різних курсів, спеціальностей та/або відділень. Стипендіальна комісія технікуму в мотивованих випадках має право своїм рішенням змінювати ліміт стипендіатів у діапазоні від 40% до 45%від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджетуна певному відділенні, на курсі і за певною спеціальністю, зазначивши своє рішення у протоколі стипендіальної комісії технікуму.

3.6.Перед початком підбиття підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року стипендіальною комісією технікуму встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів ліміт осіб, які згідно рейтингу, складеного приймальною комісією, зараховані на перший рік навчання та яким до першого семестровогоконтролю призначатиметься академічна стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу. Ліміт стипендіатів – нового набору встановлюється до 1 липня поточного навчального року.

3.7.Кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається на певному відділенні, на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються на певному відділені, на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для нового набору) та навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

3.8.Ліміт стипендіатів відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні (підсумкові оцінки семестрового контролю студента з усіх дисципліни (навчальних предметів), курсових робіт (проектів), практик складають не менше 5.00 або 10 –-12 балів (за відповідною шкалою оцінювання) на основі здобутого ними рейтингового бала, не перевищує 10% стипендіатів, які займають найвищі рейтингові позиції у загальному ліміті стипендіатів, які навчаються на певному відділенні.

3.9.З урахуванням наявних видатків настипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальноїкомісії технікумустроком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

3.10.Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі неможливості врахування у плановому порядку підстав, визначених у п.2.7.

3.11.Ліміт стипендіатів для основного етапув окремих випадках може встановлюватися стипендіальною комісією технікуму різним(у відсотках) для відділень, курсів, спеціальностей (напрямів підготовки).

3.12.Стипендіальна комісія технікуму розглядає пропозиції навчальної частини технікуму щодо підсумків проведення основного етапу. За її рішенням проект наказу про призначення стипендій вносить директор технікуму; наказ візують: заступник директора з навчальної частини, головний бухгалтер, завідувачі відділень, голова профкому технікуму та голова студентського парламенту технікуму.

3.13.На додаткових етапах допризначення стипендії проводиться за процедурами п.3.12. із врахуванням визначеного у п.2.4., 2.5. до вичерпання ліміту, визначеного згідно п.3.4.  цього Положення.

 

 

4. Порядок формування рейтингу

 

4.1.За результатами семестрового контролю стипендіальною комісією технікуму формується рейтинг студентів, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання на відділенні, на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки). В окремих вмотивованих випадках за рішенням стипендіальної комісії технікуму допускається формування спільного рейтингу для різних курсів однієї спеціальності (напрямків підготовки).

Спільним є рейтинг успішності для студентів першого курсу груписпеціальностей, оскільки дані академічні групи навчаються за однаковими семестровими навчальними планами.

Зазначений рейтинг формується станом на перше число місяця, наступного задатою закінчення семестрового контролю, згідно середнього бала переліку показників оцінювання навчальних досягнень,визначених навчальними планами для відповідних курсів, спеціальностей (напрямів підготовки) і включає всі екзаменаційніоцінки з обов'язкових дисциплін (предметів), а також включає екзаменаційні оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик тощо та з урахуванням участі студента у науковій, науково-технічнійдіяльності, громадському житті та спортивній діяльності.

4.2.Цей порядок не стосується академічних стипендій осіб:

 • які навчаються згідно з угодами, укладеними між технікумом та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;

4.3.Рейтинг студентів першого року навчання, відповідно до якого студентам призначається і виплачується стипендіявстановлюється відповідно до п.3.6. цього Положення.

4.4.Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на відділенні, на курсі, за однією спеціальністю (напрямом підготовки) або групою спеціальностей відповідно до п.3.7. та 4.1 даного Положення, у тому числі для осіб, які перевелись з інших вищих навчальних закладів (інших спеціальностей (напрямків підготовки)) або поновились на навчання на даний курс і спеціальність (напрям підготовки), і який для цих осіб складається з підсумкових оцінок останнього семестрового контролю за їх місцем попереднього навчання. Рейтинговий бал студентів, яких прийняли на поповнення ІІ курсу на вільні ліцензійні місця, визначити як середній бал за свідоцтвом про повну загальну середню освіту.

4.5.Максимальний рейтинг студента становить 5.00 балів 12 балів відповідно і складається з двох складових: складова за навчальні досягнення на дату закінчення семестрового контролю, що становить 90 відсотків  рейтингу, та додаткових балів, визначених згідно цього Положення за участь у громадському житті, науковій, культурно-масовій та спортивній діяльності – 10 відсотків.

4.6.Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються за підсумковою оцінкою семестрового контролю у балах, які встановлюються згідно з критеріями (регламентом) оцінювання, визначеними навчальними планами.

4.7.У рейтингу студентивпорядковуються зазниженнямрейтингового балу.

4.8.До рейтингу включаютьсявсі студенти технікуму держзамовлення, якінавчаютьсяна певнійспеціальності (напряміпідготовки) за кожним курсом,крім осіб,які:

 • протягом навчального семеструдо початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики,у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходуз метою покращення отриманої раніше незадовільної оцінки;
 • до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), курсової роботи (проекту), практики, крім випадку, коли особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом.

4.9. Рейтинговий бал студента розраховується, як сума середнього балауспішності та додаткових балів визначених п.4.11

4.10.Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує 0.5 бала або 1.2 бала (за відповідною шкалою оцінювання), то додатковий бал встановлюється рівним 0.5 або 1.2 бала.Досягнення по кожному окремому напряму діяльності визначаються за найвищим показником, які в підсумку додаються, в межах одного напряму діяльності такі показники не додаються.

4.11.Кількість додаткових балівза видами діяльності із зазначенням періоду врахування визначеного додаткового балу при призначенні академічної стипендії становить: (при визначенні додаткових балів для студентів, що навчаються за 12 бальною системою оцінювання навчальних досягнень використовується поправочний коефіцієнт 2.4)

Наукова діяльність:

Кількість балів/

Показник

Міжнародний

рівень студентських олімпіад та конференцій

Всеукраїнський

рівень студентських олімпіадта конференцій

Обласний

рівень студентських олімпіадта конференцій

Міський

рівень студентських олімпіадта конференцій

Технікумівський

рівень студентських олімпіад

І місце

0.5

0,45

0,35

0,25

0,1

ІІ місце

0.5

0,4

0,3

0,2

0,09

ІІІ місце

0.5

0,35

0,25

0,15

0,08

Участь у наукових конфе-ренціях і т.д.

0.4

0.3

0.2

0.1

0,05

Участь в онлайн конференціях

Без розподілу місць – 0,05,

І-ІІ місце – 0,15 б., ІІІ місце – 0,1б.

 

Студент, який претендує на додаткові бали за наукову діяльність, за 1 місяць до початку проведення семестрового оцінювання пише заяву згідно шаблону, затвердженого наказом директора, на ім'я заступника директора з навчальної роботи, де вказує власні здобутки. Заступник директора з навчальної роботи згідно наданих заяв формує пропозиції щодо кандидатур студентів, які претендують на додаткові бали за наукову діяльність та відповідну кількість балів і надає їх до стипендіальної комісії технікуму.Пропозиції оформлюються у вигляді службової записки.

Спортивна діяльність:

 

Кількість балів/Показник

Всеукраїнський рівень

Обласний рівень

Міський рівень

Загальнотехнікумівський рівень

І-ІІ місце в особистому заліку

0.5

0.4

І місце - 0.3

ІІ місце – 0.25

І місце - 0.1

ІІ місце – 0.09

І-ІІ місце в командному заліку

0.5

0.4

І місце - 0.3

ІІ місце – 0.25

І місце - 0.1

ІІ місце – 0.09

ІІІ місце в особистому заліку

0.45

0.35

0.2

0.08

ІІІ місце в командному заліку

0.45

0.35

0.2

0.08

Студент, який претендує на додаткові бали за спортивну діяльність, за 1 місяць до початку проведення семестрового оцінювання пише заяву згідно шаблону, затвердженого наказом директора, на ім'я керівника фізичного виховання технікуму, де вказує власні здобутки. Керівник фізичного виховання згідно наданих заяв формує пропозиції щодо кандидатур студентів, які претендують на додаткові бали за спортивну діяльність та відповідну кількість балів і надає їх до стипендіальної комісії технікуму. Пропозиції оформлюються у вигляді службової записки.

Культурно-масова діяльність:

 • 3 бала– учасникам творчих колективів технікуму – переможцям та лауреатам міжнародних фестивалів та конкурсів культурно-мистецького спрямування, міжнародних творчих проектів, призначається 1 рік з часу останнього досягнення;
 • 25 бала – учасникам творчих колективів технікуму – переможцям та лауреатам всеукраїнських фестивалів та конкурсів культурно-мистецького спрямування, загальнодержавних творчих проектів, призначається 1 рік з часу останнього досягнення;
 • 2 бала – учасникам творчих колективів технікуму – переможців та лауреатів міжрегіональних, обласних та міських фестивалів і конкурсів культурно-мистецького спрямування, призначається 1 рік з часу останнього досягнення;
 • 1 бала– студентам технікуму – постійним учасникам міських та обласних культурно-мистецьких заходів, призначається 1 рік з часу останнього досягнення;
 • 08 бала – студентам, постійним учасникам загальнотехнікумівськихзаходів (іміджевих концертів, творчих проектів, мистецьких акцій тощо), а також переможці та призери загальнотехнікумівських фестивалів і конкурсів культурно-мистецького спрямування тощо), призначається 1 рік з часу останнього досягнення.

Студент, який претендує на додаткові бали за культурно-масову діяльність, за 1 місяць до початку проведення семестрового оцінювання пише заяву згідно шаблону, затвердженого наказом директора, на ім'я заступника директора з навчально-виховної роботи, де вказує власні здобутки. Заступник директора з навчально-виховної роботи згідно наданих заяв формує пропозиції щодо кандидатур студентів, які претендують на додаткові бали за культурно-масову діяльність та відповідну кількість балів і надає їх до стипендіальної комісії технікуму.. Пропозиції оформлюються у вигляді службової записки.

Громадська робота:

 • 3 балів студентам, які є переможцями грантових конкурсів студентських проектів (окрім наукових), що фінансуються за рахунок коштів інших установ і організацій, сприяють підвищенню іміджу технікуму; студентам, що займаються розробками у сфері комп'ютерних та ІТ-технологій, які в подальшому будуть використовуватися технікумом у своїй діяльності;
 • 1 бала студентам, які постійно організовують профорієнтаційну роботу в школах, ДПТНЗ, тощо; студентам-волонтерам, які на постійній основі займаються волонтерською діяльністю;
 • 05 бала–студентам, які займаються громадською роботою за межами технікуму, про що є відповідні документальні підтвердження, є ініціаторами та організаторами успішних студентських проектів та заходів, спрямованих на підвищення іміджу технікуму;
 • 02 бала–студентам, які входять до технікумівського загону з охорони порядку і виконують ці обов'язки систематично.

Студент, який претендує на додаткові бали за громадську роботу, за 1 місяць до початку проведення семестрового оцінювання пише заяву згідно шаблону, затвердженого наказом директора, на ім'я заступника директора з навчально-виховної роботи, де вказує власні здобутки. Заступник директора з навчально-виховної роботи згідно наданих заяв формує пропозиції щодо кандидатур студентів, які претендують на додаткові бали за громадську роботу та відповідну кількість балів і надає їх до стипендіальної комісії технікуму. Пропозиції оформлюються у вигляді службової записки.

Студентське самоврядування:

 • 4 бала – голова студентського парламенту технікуму, призначається на навчальний семестр включно;
 • 3 бала –заступник голови студентського парламенту технікумупризначається на навчальний семестр включно;
 • 25 бала – голова студентської ради гуртожитку технікуму, призначається на навчальний семестр включно;
 • 2 бала – керівники відділів студентського парламенту;
 • 15 бала–студентам, членам студентського парламенту технікуму, які якісно та систематично виконують доручені обов’язки, призначається на навчальний семестр включно;
 • 15 бала– студентам, що якісно виконують обов’язки старост академічних груп та старост секцій у гуртожитках технікуму, призначається на навчальний семестр включно;
 • 06 бала студентам, членам студентських рад гуртожитків технікуму, призначається на навчальний семестр включно;
 • 03 бала – студентам, членам студентського профкому технікуму,призначається на навчальний семестр включно.

Студент, який претендує на додаткові бали за роботу в органах студентського самоврядування, за 1 місяць до початку проведення семестрового оцінювання пише заяву згідно шаблону, затвердженого наказом директора, на ім'яголови студентського парламенту технікуму, де вказує власні здобутки.Голова студентського парламенту технікумузгідно наданих заяв формує пропозиції щодо кандидатур студентів, які претендують на додаткові бали зароботу в органах студентського самоврядування,та відповідну кількість балів і надає їх до стипендіальної комісії технікуму. Пропозиції оформлюються у вигляді службової записки.

Пропозиції, щодо кандидатур студентів, які претендують на додаткові бали за якісне виконання обов’язків старости в академічній групіта відповідну кількість балів, до стипендіальної комісії технікуму подаютьзавідувачі відділень. Пропозиції оформлюються у вигляді службової записки.

Студент, який претендує на додаткові бали за роботу в профспілковій організації студентів, за 1 місяць до початку проведення семестрового оцінювання пише заяву згідно шаблону, затвердженого наказом директора, на ім'яголови профкому технікуму, де вказує власні здобутки.Голова профкому технікумузгідно наданих заяв формує пропозиції щодо кандидатур студентів, які претендують на додаткові бали зав профспілковій організації студентів,та відповідну кількість балів і надає їх до стипендіальної комісії технікуму. Пропозиції оформлюються у вигляді службової записки.

Відповідальність за достовірність наданої згідно цього пункту інформації, несуть посадові особи, що вносять відповідні пропозиції.

4.12.Стипендіальна комісія технікуму у вмотивованих випадках має право своїм рішенням доповнювати встановлені у п.4.11. показники зі встановленням їх вагомості.

4.13.У разі однакового розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі:

 • з більшим значенням складової за навчальні досягнення;
 • з меншою кількістю задовільних оцінок;
 • з меншою кількістю пропусків занять без поважних причин;
 • з меншою кількістю порушень «Положення про ІПТ КІ СумДУ», «Правил внутрішнього розпорядку технікуму», «Положення про гуртожиток» і тд.

У будь-якому випадку рішення ухвалює стипендіальна комісія технікуму на основі мотивованого рішення.

4.14.Рейтинги студентів для призначення академічних стипендій за результатами першогосеместрового контролю 2016/17 навчального року формуються за середнім балом семестрового контролю.

4.15.Рейтинг студентів, які навчаються наодному відділенні, за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті технікумуне пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісієютехнікуму.

4.16.У разі, коли особи протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена в технікумі межа незадовільного навчання, рішенням директора технікуму таким особам встановлюється строк, протягом якого вони можуть покращити незадовільні результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням.

5. Ординарні (звичайні) академічні стипендії студентів

 

5.1.Мінімальний розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії та стипендії у підвищеному розмірі для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший-спеціаліст визначається згідно нормативних актів Кабінету Міністрів України.

5.2.Право на отримання академічної стипендії у мінімальному розмірі  мають студенти, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до цьогоПоложення, згідно з рейтингом займають вищі позиції.

5.3.Розмір академічної стипендії за особливі успіхи у навчанні збільшується на 45,5 відсотка студентам, які за результатами семестрового оцінювання займають найвищі рейтингові позиції з врахуванням визначеного у п.3.8. цього Положення.

5.4.Стипендії у підвищеному розмірі призначаються студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1047 від 28.12.2016 р. «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, і які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до цього Положення, згідно з рейтингом займають вищі позиції.

5.5.Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

 

6. Соціальні стипендії студентам пільгових категорій

 

6.1.Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатаминавчального семестру не мають академічної заборгованості (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків), незадовільних результатів навчання (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків), включені до рейтингу,не перебувають в академічній відпустці та належать до однієї з таких категорій:

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків,згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;
 • осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;
 • осіб, з числа шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;
 • осіб, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність І або II групи, відповідно до статті 3 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці";
 • осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
 • дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до

досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

 • дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
 • дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;
 • осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;
 • дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I—III групи;
 • студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

6.2.Студентам інших пільгових категорій соціальна стипендія призначається відповідно

до нормативних актів Кабінету Міністрів України.

6.3.Призначена наказом директора технікуму уповноважена особав технікумі приймає документи, що підтверджують належність стипендіата до пільгової категорії та формують на кожного особову справу.

6.4.Надання студентами пільгових категорій документів на призначення і виплату соціальної стипендії здійснюється в наступному порядку:

 • для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до уповноваженої особи, із заявою встановленого зразка;
 • до заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка,у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка про навчання студента в технікумі.

3) особи, зазначені у підпункті 1 пункту 6.1.:

 • копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • копію свідоцтва про смерть батьків;
 • інші документи, що підтверджують статус особи, яка в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилася без батьків;

особи, зазначені у підпункті 2 пункту 6.1.:

 • копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 6.1.:

 • довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
 • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;
 • копію довідки медико-соціальної експертизи;
 • копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 6.1. із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

особи, зазначені у підпункті 5 пункту 6.1.:

 • копію посвідчення учасника бойових дій або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”;
 • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням

на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

особи, зазначені у підпункті 6 пункту 6.1.:

 • копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 • документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального

призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

 • копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 6.1.:

 • копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 • копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
 • довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, зазначені у підпункті 8 пункту 6.1.:

 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

особи, зазначені у підпункті 9 пункту 6.1.:

 • копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

особи, зазначені у підпункті 10 пункту 6.1.:

 • копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 11 пункту 6.1.:

-  довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

6.5.Уповноважені особи у відокремлених структурних підрозділах, призначені наказами керівників цих підрозділів, самостійно здійснюють остаточний моніторинг відповідності наданих документів щодо призначення соціальних стипендій та у десятиденний строк передають завірені копії особових справ до органів соціального захисту за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

6.6.Особи, зазначені у пункті 6.1 цього Положення, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії технікумувідповідне письмове звернення із зазначенням дати та копій документів, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

6.7.Якщо стипендіальна комісіятехнікуму вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 6.1. цього Положення, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

6.8.Стипендіальна комісія технікумупротягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з місяця звернення за її наданням.

6.9.У разі коли за результатами навчання особи, зазначені у пункті 6.1. цього Положення, мають право на призначення академічної стипендії, протягом трьох днів з дня оприлюднення рейтингу, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії технікуму, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на навчальний семестр, в якому буде отримувати академічну стипендію.

6.10.Особам, зазначеним у пункті 6.1 цього Положення, які мають право на призначення соціальних стипендій, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 6.1. та 6.9.:

1) збільшується:

 • інвалідам по зору і слуху на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії;
 • студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії на30 відсотків.

2) зменшується:

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 20 відсотків.

6.11.Студентам з числа дітей-сирії та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.

6.12.Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, за рахунок коштів державного бюджету, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.

 

7. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках

 

7.1.У разі, коли строк закінчення навчання здобувача вищої освіти, який отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли здобувач вищої освіти вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

7.2.У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, здобувач вищої освіти отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному розмірі.

7.3.На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

7.4.Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Положенням за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

7.5.Студентам, які відповідно до наказу директора технікуму поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Положенням.

7.6.У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

7.7.Студентам, що поновили  навчання за державним замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється згідно з цим Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

 

8. Порядок використаннякоштів, передбачених для наданняматеріальноїдопомоги та заохочення

 

8.1.З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності студентам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання за рахунок коштів, передбачених у кошторисі технікуму, затвердженому у встановленому порядку,може надаватися матеріальна допомога та заохочення.

8.2.Претендувати на отримання матеріальної допомоги можуть студенти, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі і особисто звернулися, відповідно до місця навчання, до стипендіальної комісії технікуму з заявою, оформленою згідно затвердженого наказом директора технікуму шаблоном. При наявності у претендента відповідних довідок чи інших документів,  що засвідчують право на першочергове отримання матеріальної допомоги, їх копії додаються до заяви.

8.3.Клопотання щодо студентів, які пропонуються до преміювання за успіхи у науковій, громадській, спортивній, культурно-масовій та іншій роботі подаються посадовими особами, що безпосередньо працюють зі студентами до стипендіальної комісії технікуму і оформлюються у вигляді службової записки за затвердженим наказом директора технікуму шаблоном.

8.4.Стипендіальна комісія технікуму розглядає звернення відносно надання матеріальної допомоги та заохочення і приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати у межах виділених коштів.

8.5.Після розгляду і затвердження відповідною стипендіальною комісією поданих заяв та пропозицій щодо преміювання, визначення розмірів матеріальної допомоги та заохочення, оформлюються накази на призначення матеріальної допомоги та заохочення. Проект відповідних наказів вноситьі видає директор технікуму, візують головний бухгалтер, економіст, голова студентського самоврядування.

8.6.Облік надходження та використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здійснюється бухгалтерією технікуму.

 

 

9.Прикінцеві положення

 

9.1.Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом директора, якщо інше не передбачається тим же наказом.

9.2.Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом директора, наказом директора за рішенням Педагогічної ради технікуму. У такому ж порядку Положення скасовується.

10.3.Визначити таким, що втратило чинність «Положення про призначення стипендій, виплати матеріальної допомоги та премій студентам Індустріально-педагогічного технікуму» (Протокол педагогічної ради №3 від 21січня 2014 року)

Схвалено педагогічною радою ІПТ КІ СумДУ

Протокол № ______ від "___"__________20___ р.

Голова педагогічної ради                                                                      Н.М. Майстренко

Секретар педагогічної ради                                     Г.Ю. Бондар

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з НР                                                                      О.О. Кравченко

Заступник директора з НВР                                                                   Д.С. Косенко

Головний бухгалтер                                                                                А.В. Кагадій

Юрисконсульт                                                                                          Л.О. Мазна

Головастудентського парламенту                                                       Я.П. Водолазська

Голова профкому технікуму                                                                 Г.А. Малащук