Положення про студентський гуртожиток

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Індустріально-педагогічний технікум

Конотопського інституту Сумського державного університету

Введено в дію наказом директора

                                                                                      № ____ від «____»________20___ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток

 Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення регламентує функціонування гуртожитку Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету (далі – Технікум), визначає порядок надання жилої площі в гуртожитку, умови проживання, оплати за проживання та виселення студентів з гуртожитку.

1.2. Студентський гуртожиток призначений для проживання на період навчання у технікумі, як правило, немісцевих студентів, студентів–громадян/підданих інших держав, слухачів, аспірантів, докторантів (далі – студенти). У студентські гуртожитки можуть бути поселені здобувачі вищої освіти індивідуальної форми навчання, вступники з інших міст на період проведення вступних випробувань, а також вступники з числа дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. В гуртожитку можуть передбачатися окремі приміщення, які використовуються як кімнати приїжджих, а також для тимчасового поселення батьків та родичів студентів. Працівники Технікуму можуть бути поселені у гуртожиток на період роботи за умови наявності у гуртожитку вільних місць та відсутності у них іншого місця проживання у населеному пункті, в якому розташований гуртожиток, за погодженням із студентським самоврядуванням та виборним органом  первинної профспілкової організації технікуму на строк не більше одного року із моменту укладення договору найму жилого приміщення у гуртожитку з можливістю продовження такого строку.

1.3. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, побуту, відпочинку, фізичної культури.

1.4. Внутрішній розпорядок у гуртожитку, права й обов’язки студентів визначаються Правилами внутрішнього розпорядку у гуртожитках, затвердженими директором Технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування й профспілковим комітетом, а також договором про наймання жилого приміщення.

1.5. Жила площа в гуртожитку надається відповідно до чинного законодавства України (Конституція України, Житловий кодекс України, Цивільний кодекс України, Примірне положення про користування гуртожитками, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498).

1.6. Житлові приміщення у студентському гуртожитку можуть використовуватися для:

  • спільного проживання одиноких осіб (житлові приміщення перебувають в загальному користуванні декількох осіб, що не перебувають між собою в сімейних стосунках);
  • відособленого проживання одиноких осіб;

-  відособленого проживання сімей здобувачів вищої освіти (чоловік та дружина повинні бути студентами Технікуму).

1.7. Жила площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, здачі в піднайом чи найманню з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Зміна функціонального призначення приміщень гуртожитку може здійснюватися рішенням директора Технікуму та узгодженням з органами студентського самоврядування й профспілковим комітетом.

1.8. У гуртожитку можуть надаватися за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, нормативними документами Технікуму.

1.9. Розмір жилої площі, що надається в гуртожитку, не може бути менше ніж 6 кв. метрів на одну особу.

2. Надання жилої площі у студентському гуртожитку

 

2.1. Списки студентів, рекомендованих до поселення, готуються приймальною комісією (для студентів нового набору) та вихователями, завідувачами гуртожитків, завідувачами відділень (для студентів старших курсів).

2.2. Для одержання в користування жилої площі в гуртожитку особа подає заяву на ім’я директора Технікуму.

2.3. Рішення про поселення, оформлене наказом директора технікуму є підставою для видання ордеру на жилу площу в гуртожитку та укладення договору найму житла.

2.4. Директор Технікуму для поселення до гуртожитку видає особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі - ордер) за формою згідно з додатком до Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 498 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52), з одночасним укладенням договору найму жилого приміщення в гуртожитку Технікуму (далі - договір найму жилого приміщення) з особою (її батьками або особами, які їх замінюють, якщо особа є неповнолітньою).

Ордер та договір найму жилого приміщення зберігаються у студента, який поселяється в гуртожитку, протягом усього строку його проживання у гуртожитку.

2.5. Першочергове право на забезпечення жилою площею в гуртожитку мають студенти, які належать до таких категорій:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, як із гідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають відповідні пільги;

3) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

4) особи, яким відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” гарантується надання місць у гуртожитках на час навчання;

5) особи, яким відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” гарантовано надання місць у гуртожитках на час навчання;

6) особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

7) особи з багатодітних сімей;

8) інші студенти, яким згідно із законодавством гарантовано право на надання місць у гуртожитках на час навчання.

2.6. Поселення у гуртожиток проводиться на підставі ордера. Ордер не є підставою для здійснення приватизації жилої площі у гуртожитку.

2.7. Облік студентів у гуртожитку,оформлення необхідних документів здійснюється завідувачем гуртожитку.

2.8. Паспортна реєстрація та зняття з реєстрації студентів гуртожитку здійснюється паспортистом технікуму.

2.9. Студент, який поселяється у гуртожиток для укладення договору найму жилого приміщення зобов’язаний особисто пред’явити паспорт громадянина України.

2.10. Студенту, що вселяється на надану жилу площу в гуртожитку, завідувачем гуртожитку видається перепустка до гуртожитку.

2.11. Завідувач гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка поселяється у гуртожиток, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.

3. Виселення зі студентського гуртожитку

 

3.1. Виселення зі студентського гуртожитку здійснюється за рішенням директора технікуму за погодженням із органом студентського самоврядування, у разі:

- закінчення строку, на який укладено договір найму житла у студентському гуртожитку;

- дострокового припинення дії договору найму житла у студентському гуртожитку у зв’язку із систематичним або одноразовим грубим порушенням мешканцем його умов або на інших підставах, встановлених таким договором.

3.2. Рішення про виселення зі студентського гуртожитку доводиться до відома мешканця гуртожитку під розписку. У разі відмови мешканця отримати таке рішення складається відповідний акт, який підписують представники адміністрації закладу вищої освіти та органу студентського самоврядування.

Мешканець зобов’язаний звільнити житлове приміщення упродовж 5 днів з дня отримання рішення про виселення або складання акта про відмову від його отримання.

3.3. У разі відмови мешканця звільнити житлове приміщення у студентському гуртожитку, примусове виселення здійснюється за рішенням суду.

 

4. Користування жилою площею в гуртожитку

 

4.1. Користування жилою площею в гуртожитку здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

4.2. Відповідно до п. 8 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», особи, які навчаються в Технікумі, мають право на забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством України.

4.3. Вхід до гуртожитку дозволяється студентам лише за умови пред’явлення перепустки.

4.4. Режим роботи гуртожитку, права, зобов’язання та заборони для студентів гуртожитку встановлено Правилами внутрішнього розпорядку у гуртожитках Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету.

5. Адміністрація технікуму зобов’язана:

- організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;

- створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями;

- вести облік осіб, які проживають у гуртожитку на умовах найму;

- забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- інформувати осіб, які проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, що стосуються їх проживання та організації побуту в гуртожитку;

- забезпечувати проведення поточного та капітального ремонту гуртожитку, його допоміжних приміщень, інвентарю, обладнання, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення.

 

6. Фінансове забезпечення гуртожитку

 

6.1. Фінансування діяльності гуртожитків здійснюється за рахунок:

  • коштів загального фонду;
  • коштів, які надходять у вигляді оплати за проживання студентів;
  • коштів юридичних та фізичних осіб при наданні додаткових платних послуг (кімнат для проживання сторонніх осіб, надання в тимчасове користування особам, які проживають в гуртожитках визначеного у встановленому порядку окремих видів інвентарю та обладнання тощо);
  • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.2. Розмір оплати за проживання в гуртожитках визначається у встановленому порядку.

6.3. Вартість проживання в гуртожитках визначається кошторисом, який погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, затверджується у встановленому порядку та доводиться до відома студентів. При розрахунку калькуляції вартості платних послуг усіх видів враховуються рекомендації МОН України, Міністерства фінансів України.

6.4. Пільги щодо оплати за проживання певних категорій студентів надаються згідно законодавства України

6.5. Оплата здійснюється як правило, авансом за увесь період проживання , але не менше ніж за місяць уперед.

 

7.Прикінцеві положення

 

7.1.Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом директора, якщо інше не передбачається тим же наказом.

7.2.Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом директора, наказом директора за рішенням Педагогічної ради технікуму. У такому ж порядку Положення скасовується.

7.3.Визначити такими, що втратили чинність «Положення про порядок поселення вступників та студентів в студентські гуртожитки»( наказ № 29  від 27.01.2014 р.) та «Положення про студентські гуртожитки» ( наказ № 264  від 26.11.2013 р.).

Схвалено педагогічною радою ІПТ КІ СумДУ

Протокол № ______ від "___"__________20___ р.

Голова педагогічної ради                                                                                  Д.С. Косенко

Секретар педагогічної ради                                                                               О.І.Попович

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з НР                                                                                  О.О. Кравченко

Головний бухгалтер                                                                                                 А.В. Кагадій

Юрисконсульт                                                                                                       П.С. Шевченко

Голова студентського парламенту                                                                      Д.Р. Дуброва

Голова профкому технікуму                                                                                Г.А. Малащук