Положення про тендерний комітет

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                  

                                                                                       Директор ІПТ КІ СумДУ

                                                                                       ________ Д.С. Косенко

                                                                                       (введено в дію наказом

                                                                                       №  «____» ______ 201_ року)

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет

Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конотоп 2019

 

 

МОН України

Положення про тендерний комітет

Стор.1

ІПТ КІ СумДУ

 

 

Положення розроблено з метою дотримання основних принципів здійснення закупівель, закріплених Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, а саме:

 • добросовісна конкуренція серед Учасників;
 • максимальна економія та ефективність;
 • відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 • недискримінація Учасників;
 • об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
 • запобігання корупційними діями і зловживанням.

 

 • Загальні положення 

 

1.1.  Відповідно до статей 8 і 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб) Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету, а також його права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3.  Замовник - Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету.

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).

1.5. Уповноважена особа (особи) − службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

1.6. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.7. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних за купівель та цим Положенням.

 

 • Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються наказом; до складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників процедури закупівлі, члени їхніх сімей, та інші особи, визначені законодавством.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету та учасника процедури закупівлі чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету, та має право на підписання договорів про закупівлю, оформлених відповідно до законодавства.

МОН України

Положення про тендерний комітет

Стор.2

ІПТ КІ СумДУ

 

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря  з членів комітету та визначає функції кожного члена комітету. Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

 

3. Головні функції тендерного комітету

 

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель, додатку до Річного плану закупівель ;
 • здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
 • забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
 • надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
 • здійснення інших дій, передбачених Законом.

3.2. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

МОН України

Положення про тендерний комітет

Стор.3

ІПТ КІ СумДУ

 

 

 • Права та обов’язки членів комітету

4.1. Члени комітету мають право:

 • брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
 • аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;
 • виносити питання на розгляд комітету;
 • приймати рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;
 • одержувати від структурних підрозділів Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
 • вносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
 • ініціювати створення робочих груп з числа посадових осіб структурних підрозділів Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;
 • здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.2. Члени комітету зобов'язані:

 • брати участь у всіх його засіданнях особисто;
 • організовувати та проводити процедури закупівель;
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та даного Положення;
 • здійснювати інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі» № 922 - VIII від 25.12.2015 року.

4.3. Голова комітету:

 • організовує роботу комітету;
  • приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
  • визначає дату і місце проведення засідань комітету;
  • пропонує порядок денний засідань комітету;
  • веде засідання комітету;
  • вносить на розгляд керівника Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету пропозиції щодо змін у складі комітету;
  • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.4. Секретар комітету забезпечує:

 • ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

МОН України

Положення про тендерний комітет

Стор.4

ІПТ КІ СумДУ

 

 • оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
 • за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;
 • зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
 • дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;
 • розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;
 • виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

5. Відповідальність

5.1. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

5.2. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

5.3. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, з питань за купівель для загального доступу.

 

                                                              6. Прикінцеві положення

6.1. Положення набуває чинності з дня його затвердження наказом директора.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом директора. У такому ж порядку

 Положення  скасовується.

Відповідальний за укладання Положення про тендерний комітет

Юрисконсульт                                                   ________                                __________

(посада)                                                               (підпис)                                (прізвище, ініціали)