Положення про відрахування, переведення та поновлення студентів у Індустріально-педагогічному технікумі КІ Сум ДУ

7528523

у випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у вста­новлений термін;

- у випадку отримання незадовільної оцінки з однієї дисципліни після трьох спроб складання екзамену (заліку) ;

- як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації (у випадку отримання незадовільної оцінки при державній атестації або неявки на державну атестацію без поважних причин).

- в інших випадках, передбачених законодавством.

2.2 Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

2.3 До особової справи при відрахуванні вкладаються:

- копія наказу про відрахування;

- копія академічної довідки, підписаної і скріпленої печаткою;

- залікова книжка;

- студентський квиток.

2.4 Вносяться відповідні дані в систему ЄДЕБО.

       3. Переведення студентів

3.1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені:

- із одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;

-  із однієї спеціальності на іншу в межах одного напрямку підготовки чи галузі знань;

-  із однієї форми навчання на іншу.

3.2. Переведення студентів із одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців із вищою освітою здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул за згодою директорів обох вищих закладів.

3.3. Переведення студентів із одного напряму підготовки на інший, або з однієї форми навчання на іншу в межах технікуму при наявності вакантних місць здійснює директор технікуму.

3.4. Особи, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць. При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені та поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

3.5 Особи, які навчаються в державному вищому закладі на договірній основі з оплатою за рахунок фізичних і юридичних осіб, можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших вищих навчальних закладів. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку. Вищезгадані особи можуть бути переведені й на вакантні місця державного замовлення в технікумі на конкурсній основі і за  умови згоди замовника. При існуванні двосторонніх (студент і підприємство, організація, установа), або трьохсторонніх (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) угод переведення студентів із одного напряму підготовки фахівців на інший, однієї форми навчання на іншу, або з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється за умови вкладання нової угоди, з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.6.Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі освіти, можуть бути переведенні на навчання в технікум за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не мають права  переведення на навчання в технікумі.

3.7 Особи, які навчаються в технікумі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, протягом не менше половини терміну навчання, на „відмінно” і „добре”, не порушують дисципліну, беруть активну участь у громадській, спортивній та науковій роботі, за рішенням студентської ради та наказом директора можуть бути переведені на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, за наявності таких вакантних місць. Переваги при переведенні мають:

- студенти, які навчаються на „відмінно” ;

- студенти, які вступали на початковий цикл навчання;

- студенти, які стали інвалідами під час навчання;

- студенти, що мають рекомендації циклових комісій, класного керівника, загальних зборів групи.

Підставою для переведення є заява студента, його батьків, подання завідувача відділенням відповідної спеціальності, в якому вказується рейтинг успішності студента, інформація про участь у науковій та громадській роботі за весь період навчання. До заяви додаються відповідні документи:  клопотання класного керівника, витяг із протоколу зборів академічної групи, погодження студентської ради технікуму.

При наявності вакантних місць державного замовлення переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб на навчання за кошти державного бюджету, повинно здійснюватися виключно на конкурсній основі, гласно, при обов‘язковій участі органів студентського самоврядування.

3.8 Особи, які вступили до технікуму і навчаються за рахунок коштів державного бюджету  протягом одного навчального року, порушували дисципліну і за результатами підсумкового семестрового контролю отримали з 1-2-х навчальних дисциплін незадовільні оцінки, за рішенням директора технікуму можуть бути переведені  на навчання за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за наявності вакантних місць.

3.9 Переведення студентів на першому курсі забороняється. За виключних обставин це питання за клопотанням директора технікуму може розглядатися міністерством.

3.10 Студент, який бажає перевестися з технікуму до іншого вищого навчального закладу, подає на ім‘я директора заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до директора того вищого навчального закладу, до якого він бажає перевестись.

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації можливої академічної різниці директор навчального закладу, куди бажає перевестися студент, видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до ІПТ КІ Сум ДУ направляє запит щодо одержання його особової справи.

Директор ІПТ КІ Сум ДУ, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв‘язку  з його переведенням до іншого навчального закладу і в тижневий термін технікум пересилає особову справу студента до вищого навчального закладу, від якого надійшов запит. У технікумі залишаються копії академічної довідки, навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів.

4. Поновлення студентів

 1.  Поновлення до складу студентів здійснюється директором  незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин відрахування, трудового стажу, форми навчання з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу,  за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та академічної різниці, що відсутня або не перевищує чотирьох дисциплін.
 2.  Заява про переведення або поновлення  повинна бути розглянута директором протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.
 3.  При наявності академічної розбіжності завідувач відділенням видає студентові довідку на ліквідацію академічної різниці встановленого зразка. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється зав.відділенням відповідно до п.8.7  даного Положення.
 4. Поновлення студентів на перший курс навчального закладу забороняється. Директор має право, як виняток,  поновити на другий курс студентів, які були відраховані з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчального року.

5. Порядок оформлення документів при переведенні, відрахування та поновленні студентів

 1. Студенту, який відрахований із технікуму, видається академічна довідка встановленої форми, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.93  р. № 1058 „Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні”, та оригінал документа про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи студента вкладаються: академічна довідка, підписана керівництвом технікуму і скріплена гербовою печаткою, завірена завідувачем відділення копія залікової книжки (індивідуального навчального плану студента),  скріплена печаткою за підписом завідувача відділенням копія навчальної картки студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.
 2. Відомості про вивчені навчальні дисципліни та результати підсумкового контролю (заліки, екзамени) вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр.
 3. Перезарахування дисциплін при переведенні, поновленні, повторному навчанні студентів здійснюється відповідно до нормативних документів МОН України.
 4.  При заповненні академічної довідки студентам, які навчалися за заочною формою навчання, в графі „Кількість годин за навчальним планом” ставиться кількість годин за освітньо-професійною програмою (ОПП), які передбачені навчальним планом для денної форми навчання.
 5. До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких студент одержав незадовільні оцінки (не набрав відповідної кількості балів). Студентам, які відраховані з  першого курсу і не складали екзамени і заліки, видається академічна довідка з записом, що студент заліків і екзаменів не складав.
 6. Студенту, який переведений із іншого навчального закладу, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними дисциплінами
  з відповідними оцінками та балами, одержаними в іншому навчальному закладі. Перезарахування навчальних дисциплін здійснює завідувач відділенням при погодженні із заступником директора з навчальної роботи (керівником центру заочної освіти).
 7. До особової справи студента (переведеного з іншого навчального закладу або поновленого) вкладаються: витяг із наказу директора про зарахування, заява, академічна довідка.
 8. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої заносяться такі дані:
 • порядковий реєстраційний номер;
 • прізвище, ім‘я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку;
 • номер академічної довідки;
 • дата видачі академічної довідки;
 • підпис особи, яка одержала академічну довідку;
 • підстава видачі академічної довідки.

5.9  Для розгляду заяв про переведення необхідно подати:

 • заяву на ім‘я директора навчального закладу, в якому навчається студент, з відповідним записом директора навчального закладу, до якого переводиться, про згоду на переведення, засвідченим печаткою;
 • довідку про рівень акредитації відповідної галузі знань й напряму підготовки та про акредитацію в цілому навчального закладу, в якому навчається студент;
 • заяву на ім‘я директора технікуму,  у якій  потрібно вказати причини переведення і обов‘язково зазначити на яких умовах навчався студент (за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб);
 • копію залікової книжки (індивідуального навчального плану студента), оформлену в установленому порядку, або академічну довідку;
 • довідку про академічну різницю;
 • паспорт.

6. Порядок надання академічних відпусток .

6.1 Академічна відпустка ­– це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушення функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування, загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

6.2 Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік. Відпустки по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку, а в разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, - до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

6.3 Академічна відпустка за медичними показаннями надається студенту наказом директора технікуму на підставі висновку головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ).

 1.  Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом директора технікуму із зазначенням підстави надання відпустки та її тривалість.
 2.  У всіх випадках загострення хронічних або гострих психічних захворювань адміністрація технікуму спільно із ЛПУ на підставі висновку психоневрологічного диспансеру розглядають і вирішують питання про відрахування студента з навчального закладу або рекомендують переведення студента згідно з довідкою лікарсько-консультативної комісії на іншу спеціальність або до іншого навчального закладу. При сприятливому прогнозі хвороби студентам надається академічна відпустка не більше одного року.
 3.  Студентам, які хворі на туберкульоз, академічна відпустка надається терміном, як правило, на один рік. Питання про продовження терміну академічної відпустки або переведення таких студентів до іншого навчального закладу вирішується в індивідуальному порядку.
 4.  Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом директора на підставі заяви та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров‘я, які подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.
 5.  Студенти, які не подали документи в установлений термін, відраховуються з технікуму.
 6.  За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

6.10 Надання академічної відпустки (повторного навчання за медичними висновками згідно з цим Положенням) студенти заочної форми навчання здійснюється на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії.

6.11 Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки розглядаються безпосередньо керівництвом технікуму разом із лікувально-профілактичними установами.

7. Повторне навчання

7.1  Повторне навчання ­ - це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними висновками) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин. Такими причинам слід вважати:

 • тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями;
 • часті захворювання (понад один місяць за семестр);
 • службові відрядження;
 • складні сімейні обставини, необхідність догляду за членами сім‘ї тощо.
 1.  Студенти першого курсу правом на повторне навчання не користуються.
 2.  Підставою надання студентам права на повторне навчання може бути невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтвердженого відповідними документами.
 3.  Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується директором технікуму за поданням завідувача відділенням (керівника центру заочної освіти) до початку семестру і оформляється наказом.
 4.  Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.
 5.  Студентам, які навчалися за кошти державного бюджету, в разі відповідної здачі попередньої екзаменаційної сесії, призначається стипендія за рахунок бюджетного фінансування з часу поновлення їх на навчання.
 6.  Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані навчальні дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали позитивні  оцінки. Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою завідувача відділенням (центру заочної освіти).
 7.  Студенти, які навчалися за рахунок коштів державного бюджету та були відраховані за неуспішність, у разі проходження повторного курсу переводяться на навчання на платній основі.
 8.  За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

8. Порядок визначення та ліквідації академічних розбіжностей

 і перезарахування предметів.

8.1 Академічною розбіжністю вважається відсутність нормативних дисциплін в навчальному плані ІПТ КІ Сум ДУ конкретного напряму підготовки. Також дисципліна вважається академічною розбіжністю, якщо загальний обсяг годин дисципліни менше 70% нормативного обсягу навчального плану

8.2 Академічною розбіжністю не вважаються:

 • вибіркові дисципліни навчального плану;
 • форма підсумкового контролю («іспит» - «залік»);
 • відсутність курсової роботи по дисципліні.

8.3 Академічна різниця при переведенні з іншого навчального закладу не повинна перевищувати 3–4 дисципліни.(якщо більше — виноситься рішення про рекомендацію на навчання на курс нижче, враховуючи, що переведення та поновлення студентів на перший курс — забороняється).

8.4. Перезарахування предметів та встановлення академічних  розбіжностей при поновленні та переводах студентів здійснює завідувач відділенням при погодженні із заступником директора з навчальної роботи.

8.5. Якщо назви предметів у академічній довідці і у навчальному плані ІПТ КІ СумДУ відрізняються, то завідувач відділенням, при погодженні із заступником 

687678

6286267