П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

Харламова Лариса Дмитрівна

Викладач комп’ютерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Сайт викладача http://mathkurs.in.ua (лише для зареєстрованих користувачів).

Публікації:

 • Харламова Л. Д. Особистісно-професійна компетентність викладача математичних дисциплін у системі підготовки молодшого спеціаліста з інформаційних технологій. // Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної практичної конференції (28 лютого 2017 р.)/  За заг. ред к. пед.наук, доцента Сєрих Л.В. – Суми: НІКО, 2017. – 392 с.

          http://www.calameo.com/read/005096777c767551df3e8

        збірник  http://ru.calameo.com/books/005096777c767551df3e8

 • Харламова Л. Д. Особливості організації самостійної діяльності студентів технікумів (коледжів) у процесі навчання лінійної алгебри та аналітичної геометрії // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції пам’яті професора Сергія Сергійовича Левіщенка 7-8 жовтня 2016 року. – Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 122.

 • Харламова Л. Д. Робота з обдарованою молоддю у технікумі»//Журнал «Освіта. Технікуми, коледжі» № 1,2 (42) 2017 року.  – Київ: Науково-виробничий центр «Дідакта» - 98 с.

 • Харламова Л. Д. Особливості організації самостійної діяльності студентів технікумів (коледжів) у процесі навчання лінійної алгебри та аналітичної геометрії / Л. Д. Харламова // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць/ [ред. кол.; голов. ред. – О. О. Топузов], - К.: Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17. – 552с.

        http://ipvid.org.ua/upload/iblock/ec0/ec065eab915c3145bcfbe7a1900e8857.pdf

 • Харламова Л. Д. Використання Midlet-Pascal при навчанні програмуванню / Л. Д. Харламова, Б.О. Гловацький //Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів: тези доповідей, 27 квітня 2016 р. – Ч.2 – С.109-111.

 • Пітерцев Д. В. Програмне забезпечення для підтримки навчання курсу «Алгоритми та структури даних»/ Д. В. Пітерцев, Л.Д. Харламова// Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів, Конотоп, 25 квітня 2015 року: тези доповідей / Конотопський ін-т СумДУ. — Суми: СумДУ, 2015

 • Голінка А.Ю. Використання прикладної програми «Фізичний калькулятор» при вивченні фізики/ А.Ю. Голінка, Л.Д. Харламова// Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів, Конотоп, 24 квітня 2014 року: тези доповідей / Конотопський ін-т СумДУ. — Суми: СумДУ, 2014

 • Куценко Г.Л. Програмне забезпечення з англійської мови для навчання студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації/ Г.Л. Куценко, Л.Д.Харламова// Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів, Конотоп, 25 квітня 2013 року: тези доповідей / Конотопський ін-т СумДУ. — Суми: СумДУ, 2013

 • Барбара Т. В. Програмне забезпечення «Лінійна алгебра у прикладних задачах» з використанням системи Matlab та візуальних мов програмування/ Т. В. Барбара, Л.Д. Харламова// Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів, Конотоп, 25 квітня 2013 року: тези доповідей / Конотопський ін-т СумДУ. — Суми: СумДУ, 2013

 • Харламова Л. Д. Організація самостійної роботи студентів технікумів (коледжів) у навчанні курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія»/ Л. Д. Харламова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. / редкол. В. В. Кузьменко(голова) та їн. – Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 12. – Частина 3. – С. 203-206.

         http://academy.ks.ua/wp-content/uploads/2014/05/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%9612-%D1%87.-3.pdf

 • Харламова Л. Д. Використання інтернет технологій при навчанні курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» студентів технікумів (коледжів)/ Л. Д. Харламова // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред проф. В. І. Сипченка]. – Вип. LVІІІ. Ч. І. Слов’янськ: СДПУ, 2011. – С. 91-100.

         http://www.intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/gnvp/GNVP_58-1.pdf

 • Харламова Л. Д. НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ КУРСУ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМІВ (КОЛЕДЖІВ)//Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін.–Херсон: РІПО, 2011.–Випуск12.–Частина 3.–С. 203-206

     chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?                       C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_3_2011_8_26.pdf

 • Харламова Л. Д. Застосування інтернет-технологій  при організації самостійної роботи студентів технікумів (коледжів) у процесі навчання курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія»// Тези доповідей на всеукраїнській науково-практичній конференції «Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет» 27-28 жовтня 2011 року в м. Херсон у Херсонській академії неперервної освіти, кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін.- 2011. Випуск 14 – С.15-18

 • Харламова Л. Д. Застосування комп’ютерних технологій при організації самостійної роботи студентів технікумів у процесі навчання курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія»// Тези доповідей другої міжуніверситетської наукової конференції з математики та фізики для студентів та молодих науковців, НПУ імені М. П. Драгоманова, 28-29 квітня 2011р. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 214-215

        http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2958/1/Kharlamova_Petrov.pdf

 •  Новачинський Ф.Ф. Розробка програмного продукту "Розрахунок вартості виконаних робіт" для ТОВ "Консалтинговий регіональний економічний центр" [Текст] / Ф.Ф. Новачинський, Л.Д. Харламова // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів, Конотоп, 28 квітня 2011 р.: тези доповідей: у 2-х ч. / Відп. за вип. В.В. Бібик. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.2. - С. 72-73.

       http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/22187/1/45.pdf

 • Строга Н.М. Програма "Навчально-методичний комплекс" та її застосування у навчальному процесі [Текст] / Н.М. Строга, Л.Д. Харламова // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів, Конотоп, 28 квітня 2011 р.: тези доповідей: у 2-х ч. / Відп. за вип. В.В. Бібик. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.2. - С. 69-70.

       http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/22169/1/43.pdf

 • Харламова Л.Д. Застосування програми "навчально-методичний комплекс" для навчання курсу лінійної алгебри та аналітичної геометрії студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації [Текст] / Л.Д. Харламова, О. Оробей, І. Хизь // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, 27 квітня 2010 року / Конотопський ін-т СумДУ; Відп. за вип. Н.В. Барбара, О.С. Заїка. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.2. — С. 138-139.

       http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/21300/1/56.pdf

Медіа