Версія для друку
П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

План роботи інженерно-педагогічного працівника, який атестується

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ПЕРЕДМОВА

Атестація  педагогічних  працівників— складова  частина  підвищення педагогічної  кваліфікації.  Вона  передбачає  зростання  професіоналізму, розвиток  творчої  активності,  стимулювання  діяльності,  диференційоване оцінювання  результатів  педагогічної  праці.  За  умови  об’єктивності  й дотримання  вимог  положення  про  атестацію  вона  позитивно  впливає  на здійснення  навчально-виховного  процесу  як  викладачем,  так  і  педагогічним колективом навчального закладу.

Етапи методичної роботи викладача

Атестація(від лат. «свідчення») – визначення кваліфікації, рівня знань працівника чи того, хто вчиться; відгук про його здібності, ділові та інші якості.

Окремі питання атестації потребують роз’яснення і рекомендацій. Серед них:  порядок  здійснення  атестації,  порядок  організації  методичної  роботи викладача, що  атестується, створення системи  атестаційної роботи циклової комісії, заповнення атестаційних листів, система контролю методичної роботи викладача тощо.

І. ОПИС ДІЙ ВИКЛАДАЧА, ЯКИЙ АТЕСТУЄТЬСЯ

Послідовність дій:

 1.  До15.09.20__р.  ознайомитися  з  пакетом  документів  щодо атестації.
 2.  До 10.10.20__р.  подати власноруч написану заяву про атестацію.
 1. До 20.10.20__р.  разом  із  відповідальним  членом  атестаційної комісії узгодити графік атестації(відкриті заняття; відкритий виховний захід; аналіз результативності роботи протягом останніх 5 років) .
 2. Вирішити питання підвищення кваліфікації. Визначити  базу  підвищення  кваліфікації, стажування;  підготувати  і  погодити  на  засіданніциклової комісії відповідну документацію.
 1. За тиждень до курсової перепідготовки звернутися  до  заступника  директора з навчально-методичної роботи для отримання  направлення;  для підготовки  наказу.  По  закінченні  курсів  подати копію  свідоцтва  завідувачу навчально-методичним кабінетом та у відділ кадрів – до особової справи.
 1. Протягом І семестру. Ознайомити  відповідального  члена  атестаційної комісії  з  навчально-методичним  комплексом(програмне  забезпечення  занять,  методичний доробок, використання передового досвіду, роботанад  методичною  проблемою,  підвищення фахового, професійного досвіду тощо).
 2. Протягом І і ІІ семестрів. Усі заняття викладача, який атестується, відкриті для  відповідального  члена  атестаційної  комісії; разом  з  ним  підготувати  відкрите  атестаційне заняття/виховний  захід,  проаналізуватирезультативність  роботи  за  підсумками  минулих років, І-ІІ семестрів.
 3. На початку  ІІ семестру(лютий) ,Виступ з доповіддю ( творчим звітом ) на засідання циклової комісії та проміжному засіданні атестаційної комісії.
 1. За 10 днів до атестаційного заняття/виховного заходу. Повідомити адміністрацію про термін проведення заняття/виховного заходу.
 1. У період підготовки до педради(МР, засідання циклової комісії). Звернутися  до  відповідального  за  проведення засідання  члена  адміністрації,  голови  цикловоїкомісії;  виконати  завдання  з  питань  аналізу, моніторингу,  підготовки  матеріалів(за необхідності).
 2. До 01.03.20__р.  голова циклової комісії подає характеристику на розгляд атестаційної комісії коледжу.
 1.  До 15.03.20__р. надати  в  атестаційну  комісію  закладу  охайно оформлені, надруковані матеріали з досвіду роботипедагогічного  працівника  у  міжатестаційний період.
 2. До 01.04.20__р.  виступ  педпрацівника  на  засіданні  атестаційної комісії, ознайомлення з її висновками, отримання другого примірника атестаційного листа.

1.1. Нормативні документи з атестації

Нормативним документом з питань атестації є«Типове Положення про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України06.10.2010 №930 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від08.08.2013 р. №1135 «Про затвердження  Змін  до  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних працівників», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України16.08.2013 р. за №1417/23949.

1.2. Викладачам, які проходять атестацію, необхідно звернути увагу на те, що:

 1. Атестація педагогічних працівників– це система заходів, спрямована на всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної  діяльності,  за  якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
 2. Метою  атестації  є  стимулювання  цілеспрямованого  безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, ростуїх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
 3. Основними  принципами  атестації  є  відкритість  та  колегіальність, гуманне  та  доброзичливе  ставлення  до  педагогічного  працівника,  повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
 4. Атестація  педагогічних  працівників  навчальних  та  інших  закладів  є обов’язковою.
 5. Атестація  може  бути  черговою  або  позачерговою.  Чергова  атестація здійснюється один раз на п’ять років.
 6. Умовою  чергової  атестації  педагогічних  працівників  є  обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Ця  вимога  не  розповсюджується  на  педагогічних  працівників,  які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

 1. Позачергова  атестація  проводиться  за  заявою  працівника  з  метою підвищення  кваліфікаційної  категорії(тарифного  розряду) або  за  поданням керівника,  педагогічної  ради  навчального  закладу  чи  відповідного  органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

 1. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до15 березня  вивчає  педагогічну  діяльність  осіб,  які  атестуються,  шляхом відвідування  уроків(навчальних  занять),  позаурочних(позанавчальних) заходів,  вивчення  рівня  навчальних  досягнень   студентів з  предмета(дисципліни),  що  викладаєпедагогічний  працівник,  ознайомлення  з  навчальною  документацією  щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі уроботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.
 2. У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує:

 виконання  програми  розвитку  навчального  закладу  та  результати інноваційної діяльності;

 стан  організації  навчальної  та  виховної  роботи,  додержання  вимог державних освітніх стандартів;

 результати державної атестації навчального закладу;

 результати  перевірок,  проведених  Державною  інспекцією  навчальних закладів,  місцевими  органами  управління  освітою  та  іншими  органами державного нагляду(контролю);

 додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;

 підсумки  моніторингу  роботи  з  педагогічним  колективом  та  іншими працівниками навчального закладу;

 додержання педагогічної етики, моралі;

 звіти  керівника  про  свою  роботу  на  загальних  зборах(конференціях) колективу навчального закладу;

 аналіз розгляду звернень громадян.

 1. Керівник навчального та іншого закладу до1 березня подає до атестаційної  комісії  характеристику  діяльності  педагогічного  працівника  уміжатестаційний період.
 2. Атестація  педагогічних  працівників  здійснюється  атестаційними комісіями у такі строки: комісіями І рівня– до1 квітня, ІІ рівня– до10 квітня, ІІІ рівня– до 25 квітня.
 1. За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення:

-педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

-присвоїти  педагогічному  працівнику  кваліфікаційну  категорію

(«спеціаліст», «спеціаліст  другої  категорії», «спеціаліст  першої  категорії», «спеціаліст вищої категорії»);

-педагогічний  працівник  відповідає(не  відповідає)  раніше  присвоєній кваліфікаційній  категорії(«спеціаліст», «спеціаліст  другої  категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);

-присвоїти  педагогічному  працівнику  педагогічне  звання(«викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний  психолог-методист», «керівник  гуртка-методист», «старший  викладач», «старший  учитель», «старший  вихователь», «майстер виробничого  навчання  І  категорії», «майстер  виробничого  навчання  ІІ категорії»);

-порушити  клопотання  перед  атестаційною  комісією  ІІ,  ІІІ  рівнів  або атестаційною  комісією  центрального  органу  виконавчої  влади (залежно  від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію  І  рівня) про  присвоєння  педагогічному  працівнику  кваліфікаційної категорії«спеціаліст  вищої  категорії» та/або  педагогічного  звання  або  провідповідність  працівника  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії «спеціаліст  вищої  категорії»,  та/або  відповідність  працівника  раніше присвоєному педагогічному званню;

-педагогічний  працівник  відповідає(не  відповідає) раніше  присвоєному педагогічному званню;

-педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

-педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

 1. На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку(якщо дитина потребуєдомашнього  догляду–  до  досягнення  дитиною  шестирічного  віку)  за педагогічними  працівниками  зберігаються  кваліфікаційні  категорії(тарифні розряди),  педагогічні  звання.  Час  перебування  у  таких  відпустках  не враховується при визначенні строку чергової атестації.
 2. Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може  бути  перенесена  на  один  рік  у  випадку  тривалої  тимчасової непрацездатності  або  при  переході  працівника  у  рік  проведення  чергової атестації  на  роботу  до  іншого  навчального  закладу  та  з  інших  поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаютьсявстановлені  попередньою  атестацією  кваліфікаційні  категорії(тарифні розряди), педагогічні звання.
 3. За  працівниками,  які  перервали  роботу  на  педагогічній  посаді (незалежно  від  тривалості  перерви  у  роботі),  зберігаються  присвоєні  за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

 1. Педагогічні  працівники,  які  працюють  у  навчальних  закладах  за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах. При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.

 1. Викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються  з  того  предмета,  який  викладають  за  спеціальністю.  У  цьомувипадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження.  Необхідною  умовою  при  цьому  є  підвищення  кваліфікації  з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.
 2. За  результатами  атестації  педагогічним  працівникам  присвоюються кваліфікаційні категорії: «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціалістпершої категорії», «спеціаліст вищої категорії».

          18.1. Кваліфікаційна  категорія«спеціаліст» присвоюється  педагогічним працівникам  з  повною  вищою  освітою,  діяльність  яких  характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних  технологій,  цифрових  освітніх  ресурсів  у навчально-виховному  процесі;  вмінням  вирішувати  педагогічні  проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями(вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі. Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія«спеціаліст».

         18.2. Кваліфікаційна категорія«спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним  працівникам,  які  відповідають  вимогам,  встановленим  до працівників  з  кваліфікаційною  категорією«спеціаліст»,  та  які  постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними  прийомами,  педагогічними  засобами,  різними  формами позаурочної(позанавчальної)  роботи  та  їх  якісним  застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

         18.3. Кваліфікаційна категорія«спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним  працівникам,  які  відповідають  вимогам,  встановленим  до працівників з кваліфікаційною категорією«спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності зурахуванням  особливостей  навчального  матеріалу  і  здібностей  учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

          18.4. Кваліфікаційна категорія«спеціаліст вищої категорії» присвоюється працівникам,  які  відповідають  вимогам,  встановленим  до  працівників  з кваліфікаційною  категорією«спеціаліст  першої  категорії», та  які  володіють інноваційними  освітніми  методиками  й  технологіями,  активно  їх використовують  та  поширюють  у  професійному  середовищі;  володіють широким  спектром  стратегій  навчання;  вміють  продукувати  оригінальні, інноваційні  ідеї;  застосовують  нестандартні  форми  проведення  уроку (навчальних  занять);  активно  впроваджують  форми  та  методи  організації навчально-виховного  процесу,  що  забезпечують  максимальну  самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

          18.5. Присвоєння  кваліфікаційних  категорій  за  результатами  атестації здійснюється послідовно.

Педагогічні  працівники,  які  в  міжатестаційний  період  підготували переможців  ІІІ  етапу  всеукраїнських  або  міжнародних  учнівських  та студентських олімпіад з базових навчальних предметів;  переможців ІІІ етапу всеукраїнських  або  міжнародних  спортивних  змагань;  переможців всеукраїнських  конкурсів  фахової  майстерності  серед  учнів  професійно-технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук,  а  також педагогічні  працівники,  які  стали  переможцями  або  лауреатами  конкурсів фахової  майстерності,  що  проводяться  центральними  органами  виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим(почесним) званням, атестуються  без  додержання  послідовності  в  присвоєнні  кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.

 1. Педагогічні  працівники  у  десятиденний  строк  з  дня  вручення атестаційного  листа  мають  право  подати  апеляцію  на  рішення  атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.
 2. Апеляція  на  рішення  атестаційної  комісії  І  рівня  подається  до атестаційної комісії ІІ рівня. Апеляція на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів може бути подана до атестаційної комісії ІІІ рівня.
 3. Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені до суду.
Прочитано 1002 разів Останнє редагування Неділя, 20 жовтня 2019 04:49