Роль та впровадження інформаційно-комунікативних технологій на заняттях з української мови

Роль та впровадження інформаційно-комунікативних технологій на заняттях з української мови

(Викладач української мови Хоменко Г.В.)

Педагог має подбати про те,щоб якомога більше  

органів чуття – вухо,голос, чуття мускульних рухів

і навіть, якщо можливо, нюх та смак взяли участь в актізапам’ятовування.

За такого дружного сприяння всіх  органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішупам'ять.

 К. Ушинський

Освіта на сучасному етапі, як і суспільство взагалі, вступила в нову еру — еру інформатизації та інформаційних технологій. Відповідно, постала потреба не тільки активного впровадження інформаційних технологій, але й ефективної їхньої інтеграції з іншими навчальним галузями.

Сучасне заняття сьогодні неможливо уявити без використання інформаційно-комунікативнихтехнологій, а викладачеві все складніше вдосконалювати освітній процес без допомоги комп'ютера. Сучасних студентів якнайкраще характеризує давнє китайське прислів'я: «Почую — забуду, побачу — запам'ятаю, зроблю сам — зрозумію». І саме заняття з використанням інформаційних технологій дає можливість не тільки почути, щоб забути, а й побачити, щоб запам'ятати. А далі — вдалий дидактичний матеріал або інтерактивні засоби завершують цикл — дають можливість зробити завдання самому, щоб усе зрозуміти.     

У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з більшим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надзвичайно впливають на виховання дитини та її сприйняття навколишнього світу. І сьогодні, з огляду на сучасні реалії, викладач повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.

Необхідно навчити кожного студента за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб студент активно, з цікавістю і захопленням працював на занятті, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Допомогти викладачу у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.

У своїй роботі викладач може використовувати комп’ютер у таких функціях:

1. У функції вчителя, де комп'ютер є:

•  джерелом навчальної інформації;

•  наочним посібником;

•  тренажером;

•  засобом діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту, де він є:

•  засобом підготовки текстів, їх зберігання;

•  графічним редактором;

•  засобом підготовки виступів;

•  обчислювальною машиною великих можливостей.

При проектуванні заняття викладач може використовувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування - за їх допомогою викладач може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах заняття, але їх застосування для викладача-предметникаважке. Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих трудовитрат.

2. Можливо при підготовці та проведенні заняття використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.).

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні занять надає пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

4. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

5. Електронні презентації дають можливість викладачу при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до заняття.

Я б хотіла більш детально зупинитися на використання мультимедійних технологій на заняттях з української мови та літератури. Які ж переваги мультимедійного уроку я знайшла для себе? Перш за все, зацікавленість студентами заняттям. Сучасні діти – це діти екранної інформації. Інформація екрану монітора, інтерактивної дошки, проектора, телевізора сприймається ними набагато краще, ніж книжна інформація. І це той важливий фактор, який  враховується мною при організації заняття.

Мультимедіа дає можливість використовувати не просто наочність, а використовувати інформацію, відео, звук для того, щоб матеріал, який вивчається, став доступнішим.

         За рахунок більш раціональної організації робочого часу у середньому на 30% збільшується насиченість заняття, тому що інформація готується заздалегідь, і на занятті вона може з’являтися в потрібний момент. Економиться час, який використовується для збільшення об’єму інформації, повторення і закріплення. Відповідно, діалог з аудиторією і візуальний контакт не перериваються ні на секунду.

Так, на заняттях з української мови проектор може використовуватися впродовж всього уроку: запис теми та плану на дошці, унаочнення нового матеріалу, виведення на екран правил, закріплення матеріалу за допомогою вправ. Крім того, на заняттях з мови використовую короткі відео навчального характеру, як наприклад правильне використання того чи іншого слова. Ці відео хвилинки, окрім дидактичної мети, дають змогу студентам трохи відволіктися та відпочити.

Використання новітніх мультимедійних технологій на сучасному занятті має ряд переваг:

-       якщо студентпропустив заняття, викладач може записати заняття-презентацію на електронний носій і віддати його студентові для домашнього перегляду. Читаючи підручник,переглядаючи презентацію і виконуючи вправи  підручника, студент зможе самостійно опрацювати пропущений матеріал;

-       також студенти за завданням викладача зможуть самі створювати презентації і потім демонструвати їх на занятті, відчуваючи себе викладачем.

Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української мови дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:

-       зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

-       полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

-       запам’ятовування навчального матеріалу за значний період;

-       збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

-       скорочення часу на розкриття проблеми.

Отже, комп'ютерні технології істотно підсилюють мотивацію до навчання, підвищують рівень індивідуалізації навчання, інтенсифікують процес навчання і т.д.

Практика доводить, що при активному використанні ІКТ досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері й усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення.