Положення про студентський гуртожиток

ПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету

Загальні положення.

1. Це положення регламентує функціонування студентських гуртожитків Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету, визначає порядок надання жилої площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку, користування цими гуртожитками та їх утриманням.

2. Студентські гуртожитки ІПТКІСумДУ призначені для проживання іногородніх студентів, слухачів, курсантів, студентів заочного навчання як в технікумі так і студентів СумДУ і ГДПУ тільки на період навчання.

3. Іноземні громадяни, які навчаються технікумі, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

4. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися адміністрацією закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.

5. Жила площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання під інші цілі. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

6.У гуртожитки можуть бути поселені Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії та іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань.

7.Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням керівника навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання, що розробляється адміністрацією вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

8. Студентські гуртожитки підпорядковуються адміністрації навчального закладу і можуть здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі навчального закладу.

9. Гуртожитки можуть бути:

– для проживання окремих осіб (жилі приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);

– для проживання сімей Студентів (жилі приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї).

10.У гуртожитках для проживання окремих осіб, при необхідності, можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.

11. Гуртожитки поділяються на чоловічі, жіночі, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається адміністрацією навчального закладу і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

12. Працівники технікуму, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток лише за рішенням керівника навчального закладу і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

13. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб категорично забороняється.

14. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги щодо харчування, медичного обслуговування, телефонного, телефаксного зв’язку, а також інші послуги (перукарські, ремонту одягу, взуття тощо, бібліотечні, копіювально-множувальні, комп’ютерні та інші) за рахунок використання приміщень нежилого фонду. Рішення про виділення в гуртожитках приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров’я, зв’язку, підприємств побутового обслуговування тощо приймається керівником вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

15. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків. У нежилих приміщеннях органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів можуть створюватися студентські підприємства для обслуговування студентів.

16. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються керівником вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

17. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими керівником вищого навчального закладу.

Надання жилого місця в гуртожитках

18. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, розробленим у вищому навчальному закладі на підставі Типового положення за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

19. Розподіл ліжко-місць у гуртожитках між групами, відділеннями здійснюється за рішенням адміністрації вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

20. Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються зав. відділеннями і затверджуються керівником вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

21. На підставі рішення про надання ліжко-місць у гуртожитку керівник вищого навчального закладу чи, за його дорученням, коменданти гуртожитків укладають угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видають йому ордер, який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному жилому місці. В ордері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

22.Облік ордерів та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою (комендантами). Бланки ордерів зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

23. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати коменданту гуртожитку ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менш як за місяць вперед.

24. Студенту, який поселяється до гуртожитку, вказується його жиле місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під розпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

25. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку (студентського містечка) в установленому порядку.

26. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку та погодженням з студентською радою гуртожитку.

27. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються керівником вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

28. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється керівником вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

29. У гуртожитках, для проживання студентських сімей з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.

Користування гуртожитками. Умови проживання

      30. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 2300 години вільно, а з 2300 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення та подальшим розглядом цих причин адміністрацією гуртожитку.

31. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2100. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід із гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

32.Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з адміністрацією вищого навчального закладу. Усі заходи повинні закінчуватись до 2200.

33. У кожній секції із числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста.

34. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт по самообслуговуванню (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

35. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

– користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

– вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

– обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

– через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

– звертатись із скаргами до адміністрації вищого навчального закладу на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

36. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

– знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

– своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

– підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

– дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, воду;

– забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

– своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

– про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта та вихователя гуртожитку, органи студентського самоврядування гуртожитку;

– відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

– дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

– реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожитку;

– попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб), повідомивши адресу, куди вибуває;

– після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

37. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

– переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з комендантом гуртожитку;

– переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

– проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

– користуватися електрообігрівачами та електроплитами в жилих кімнатах;

– проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

– залишати сторонніх осіб після 2100 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;

– вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

– палити, окрім у спеціально відведених для цього місцях;

– порушувати тишу з 2200 до 0700;

– створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

– тримати в гуртожитку тварин.

38. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, а також за вчинки, не сумісні зі званням Студента, на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

– зауваження;

– догана;

– відмова у поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

– розірвання угоди (контракту) на проживання;

39. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться адміністрацією вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

40. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний період визначається з урахуванням їх побажань керівником вищого навчального закладу.

Виселення із студентських гуртожитків

41. Іногородні абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб із дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, – в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

42. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), виселенні за порушення Правил внутрішнього розпорядку Студенти, які проживали у гуртожитку, залишають його у встановленому порядку в двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу. У випадках, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням адміністрації за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовженим.

43. Виселення Студента із гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У випадку порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку, він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

      Плата за житло та послуги

44. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

45. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках встановлюється адміністрацією вищого навчального закладу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

46. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.

47. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше як за місяць вперед.

48. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

Обов’язки адміністрації вищого навчального закладу та гуртожитку

49. Адміністрація вищого навчального закладу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

50. Адміністрація вищого навчального закладу та гуртожитку повинна дотримуватись Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.

51. Адміністрація вищого навчального закладу та гуртожитку здійснює безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

52. Адміністрація зобов'язана:

– забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

– утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

– укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до норм законодавства;

– забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території; проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;

– здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку;

– своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

– здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

– надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

– укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

– сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;

– інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

– забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

– забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

53. Адміністрація вищого навчального закладу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

54. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

55. Адміністрація вищого навчального закладу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території студентського містечка вищого навчального закладу.

56. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

57. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту адміністрацією вищого навчального закладу надається жила площа у тому ж або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається жила площа, яку вони займали раніше

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
  • Директор: 2-34-30
  • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

 

Top