015 Професійна освіта: Транспорт

Профіль: Транспорт

Галузь знань –  015. Професійна освіта за спеціалізацією: Транспорт

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – майстер виробничого навчання, технік - механік

Термін навчання – 2 роки

Сфера професійної діяльності:

 • Майстер виробничого навчання;
 • Технік – механік;
 • Механік ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу;
 • Механік станції технічного обслуговування автомобілів,
 • Технік – механік на сільськогосподарських підприємствах на посадах завідувача ремонтною майстернею;
 • Начальник виробничого підрозділу господарства;
 • Завідувач машинним двором.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка;
 • Українській інженерно -  педагогічній академії;
 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Київському національному аграрному університеті.

Спеціальність відкрита  в 1971 році.

На спеціальності навчається  75 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс – 50 чол.

 

Зміст підготовки

 

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

 

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія України та культура України

3

 

ОК 2

Українська мова    (за професійним спрямуванням)   

3

 

ОК 3

Основи правознавства    

3

 

ОК 4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)   

5,5

 

ОК 5

Вища математика

4,5

 

ОК 6

Фізика      та  електротехніка з основами        

електроніки

3,5

 

ОК 7

Інформатика та комп’ютерна техніка           

3

 

ОК 8

Екологія та безпека життєдіяльності

3

 

Усього

28,5

 

Цикл фахової підготовки

ОК 9

Психологія

4,5

 

ОК 10

Педагогіка

4,5

 

ОК 11

Організація і методика професійного навчання  та технічні засоби навчання та методика їх використання

7,5

 

ОК 12

Економіка і організація транспортного  виробництва

3

 

ОК 13

Основи охорони праці

3

 

ОК 14

Технологія  ремонту та експлуатації транспортних засобів

8,5

 

ОК 15

Автомобілі і  транспортні  засоби

6

 

ОК 16

Електрообладнання  транспортних засобів

3

 

ОК 17

Правила і безпека дорожнього руху

3,5

 

Усього

43,5

 

Практична підготовка

ОК 18

Навчальна  практика

3

 

ОК 19

Технологічна практика

6

 

ОК 20

Навчальна педагогічна практика

1,5

 

ОК 21

Випускна педагогічна практика

7,5

 

Атестація

ОК 22

Атестаційний  екзамен з педагогічних дисциплін

 

 

ОК 23

Атестаційний  екзамен з  дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

 

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

90

 

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

6,5

 

ВБ.1.2

Філософія і соціологія

3

 

ВБ.1.3

Економічна теорія  

3

 

Усього

        12,5

 

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

6,5

 

ВБ.2.2

Філософія і соціологія

3

 

ВБ.2.3

Політекономія

3

 

Усього

        12,5

 

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.4

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

4,5

 

ВБ.1.5

Технічна механіка

3,5

 

ВБ.1.6

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів та метрологія і технічні вимірювання

3

 

ВБ.1.7

Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів

3,5

 

ВБ.1.8

Організація і методика виховної роботи

3

 

Усього

17,5

 

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.4

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

3,5

 

ВБ.2.5

Технічна механіка

3,5

 

ВБ.2.6

Технічна експлуатація автомобілів

7,5

 

ВБ.2.7

Організація і методика виховної роботи

3

 

Усього

17,5

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         30

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120