015 Професійна освіта: Електротехніка

Галузь знань –  015. Професійна освіта за спеціалізацією: Електротехніка

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – майстер виробничого навчання, технік електрик

Термін навчання – 2 роки

Сфера професійної діяльності:

  • Майстер виробничого навчання;
  • Майстер виробничої дільниці;
  • Технік – електрик;
  • Технік з монтажу і налагодження електроустаткування;
  • Технік з експлуатації і ремонту електроустаткування.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

  • Сумському державному  університеті;
  • Українській інженерно -  педагогічній академії;
  • Чернігівському державному технологічному університеті.

Спеціальність відкрита  в 1971 році.

На спеціальності навчається  50 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс – 50 чол.

Зміст підготовки

 

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

 

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія України та культура України

3

 

ОК 2

Українська мова     (за професійним спрямуванням)  

3

 

ОК 3

Основи правознавства    

3

 

ОК 4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  

5,5

 

ОК 5

Вища математика

4,5

 

ОК 6

Фізика   та                 

Електротехніка з основами електроніки

3,5

 

ОК 7

Інформатика та комп’ютерна техніка           

3

 

ОК 8

Екологія та Безпека життєдіяльності

3

 

Усього

28,5

 

Цикл фахової підготовки

ОК 9

Психологія

4,5

 

ОК 10

Педагогіка

4,5

 

ОК 11

Організація і методика  професійного навчання та технічні засоби навчання та методика їх використання

7,5

 

ОК 12

Організація і методика  виховної роботи

3

 

ОК 13

Технічна механіка

3

 

ОК 14

Економіка і організація виробництва

3

 

ОК 15

Основи охорони праці

3

 

ОК 16

Електричні машини і апарати

3,5

 

ОК 17

Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації

5,5

 

ОК 18

Автоматизація технологічних процесів і системи автоматизованого керування 

6

 

Усього

43,5

 

Практична підготовка

ОК 19

Навчальна  практика

3

 

ОК 20

Технологічна практика

6

 

ОК 21

Навчальна педагогічна практика

1,5

 

ОК 22

Випускна педагогічна практика

7,5

 

Атестація

ОК 23

 Атестаційний  екзамен з педагогічних дисциплін

 

 

ОК 24

Атестаційний екзамен з  дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

 

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

90

 

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

6,5

 

ВБ.1.2

Філософія і соціологія

3

 

ВБ.1.3

Економічна теорія

3

 

Усього

        12,5

 

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

6,5

 

ВБ.2.2

Філософія і соціологія

3

 

ВБ.2.3

Політекономія

3

 

Усього

        12,5

 

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.4

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

4

 

ВБ.1.5

Електричні вимірювання

3

 

ВБ.1.6

Електробезпека

3

 

ВБ.1.7

Електропостачання підприємств і цивільних споруд

4,5

 

ВБ.1.8

Конструкційні та електротехнічні  матеріали

3

 

Усього

17,5

 

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.4

Інженерна графіка та  комп’ютерна графіка

4

 

ВБ.2.5

Електричні вимірювання

3

 

ВБ.2.6

Електробезпека

3

 

ВБ.2.7

Електроустаткування підприємств та цивільних споруд

4

 

ВБ.2.8

Налагодження  електроустаткування

3,5

 

Усього

17,5

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         30

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120