076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Термін навчання – 3роки

Сфера професійної діяльності:

 • технік-економіст з підготовки виробництва,
 • технік-економіст з нормування праці,
 • диспетчер виробництва,
 • ревізор з виробничо-технічних та економічних питань,
 • організатор діловодства.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному університеті;
 • Харківському державному університеті харчування та торгівлі;
 • Полтавському національному технічному університеті імені Ю.Кондратюка;
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Чернігівський державний інститут економіки і управління;
 • Київський економіко-технологічний університет транспорту.

Спеціальність відкрита  в 1999 році.

На спеціальності навчається 53 студента.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 30 чол.

 

Перелік компонентів освітньої програми

 

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

 

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Іноземна мова *(за професійним спрямуванням)

6,0

 

ОК 2

Правознавство

1,5

 

ОК 3

Історія України

1,5

 

ОК 4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

 

ОК 5

Культурологія

2,0

 

ОК 6

Політична економія

4,0

 

ОК 7

Вища математика

5,0

 

ОК 8

Інформатика і комп’ютерна техніка

4,0

 

ОК 9

Екологія

2,0

 

Усього

27,5

 

Цикл фахової підготовки

ОК 10

Економіка підприємства

3,5

 

ОК 11

Фінанси підприємства

2

 

ОК 12

Бухгалтерський облік

3,0

 

ОК 13

Статистика

2,0

 

ОК 14

Планування та організація діяльності підприємств

7,5

 

ОК 15

Фінансовий облік

6,5

 

ОК 16

Економіка і нормування праці

5,0

 

ОК 17

Управління витратами

3,0

 

ОК 18

Податкова система

4,5

 

ОК 19

Економічний аналіз

4,0

 

ОК 20

Охорона праці

1,5

 

ОК 21

Регіональна економіка

3

 

ОК 22

Вступ до спеціальності

2

 

Усього

47,5

 

Практична підготовка

ОК 23

Навчальна практика

3,0

 

ОК 24

Виробнича практика

6,0

 

ОК 25

Передвипускна  практика

6,0

диф. залік

Усього

15

диф. залік

Атестація

ОК 26

Атестаційний екзамен з  дисциплін професійної підготовки за спеціальністю

 

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

90

 

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

6,0

 

ВБ.1.2

Філософія і соціологія

3,5

 

ВБ.1.3

Безпека життєдіяльносиі

2,0

 

Усього

11,5

 

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

6,0

 

ВБ.2.2

Філософія і соціологія

3,5

 

ВБ.2.3

Економічна теорія

3

 

Усього

        12,5

 

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.4

Інформаційні системи і технології на підприємстві

5,0

 

ВБ.1.5

Гроші та кредит

2,5

 

ВБ.1.6

Біржова діяльність

3

 

ВБ.1.7

Менеджмент

4

 

ВБ.1.8

Основи маркетингу

4

 

Усього

18,5

 


Вибірковий  блок 2

ВБ.2.4

Контроль і ревізія

3,5

 

ВБ.2.5

Страхові послуги

        5,5

 

ВБ.2.6

Інформаційні системи і технології на підприємстві

5,0

 

ВБ.2.7

Основи маркетингу

3,5

 

Усього

17,5

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         30

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120