П'ятниця, 30 листопада 2001 00:00

192 Будівництво та цивільна інженерія

для Спеціалізація: Технічна експертиза будівель і споруд, операції  з нерухомістю

Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – технік будівельник

Термін навчання – 4роки

Сфера професійної діяльності:

 • Технік – будівельник;
 • Технік – проектувальник;
 • Технік з нормування праці;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Технік – геодезист;
 • Ріелтерська діяльність, операції з нерухомістю.
 • Технічна експертиза будівель.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Українська державна академія залізничного транспорту

м. Харків;

 • Харківська національна академія міського господарства;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
 • Придніпровська академія будівництва та архітектури;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури.

Спеціальність відкрита  в 1945 році.

На спеціальності навчається  95 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 50 чол.

Перелік компонентів освітньої програми

 

Код компо­нента

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

ЄКТС

Обов’язкові компоненти

Цикл загальної підготовки

ОК 1

Історія України

1,5

ОК 2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,5

ОК 3

Культурологія

1,5

ОК 4

Економічна теорія

1,5

ОК 5

Основи правознавства

2

ОК 6

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6

ОК 7

Вища математика

4,5

ОК 8

Фізика

2,5

ОК 9

Хімія

1,5

ОК 10

Основи комп’ютерних технологій

3,5

ОК 11

Основи екології

1,5

Усього

27,5

 

Цикл фахової підготовки

ОК 12

Інженерна  і комп’ютерна графіка

7,5

ОК 13

Теоретична механіка

2,5

ОК 14

Опір матеріалів

2,5

ОК 15

Будівельні конструкції

9

ОК 16

Будівельна механіка

3

ОК 17

Будівельне матеріалознавство

5

ОК 18

Основи розрахунку будівельних конструкцій

7,5

ОК 19

Основи охорони праці

1,5

ОК 20

Санітарно-технічне обладнання будівель

3

ОК 21

Інженерна геодезія

5

ОК 22

Економіка будівництва

6

ОК 23

 Технологія і організація будівельного виробництва

13

Усього

65,5

 

Практична підготовка

ОК 24

Навчальна практика

12

ОК 25

Технологічна практика

12

ОК 26

Переддипломна практика

6

ОК 27

Дипломне проектування

12

Усього

42

Атестація

ОК 28

Захист дипломного проекту

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

135

Вибіркові компоненти

Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.1

Фізичне виховання

11

ВБ.1.2

Основи філософських знань

1,5

ВБ.1.3

Соціологія

1,5

ВБ.1.4

Безпека життєдіяльності

1,5

ВБ.1.5

Основи підприємництва і управлінської діяльності

2,5

Усього

18

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.1

Фізичне виховання

11

ВБ.2.2

Основи філософських знань

1,5

ВБ.2.3

Безпека життєдіяльності

1,5

ВБ.2.4

Політична економія

1,5

ВБ.2.5

Політологія

2,5

Усього

18

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Вибірковий  блок 1

ВБ.1.6

Метрологія і стандартизація

1,5

ВБ.1.7

Електротехніка в будівництві

3

ВБ.1.8

Будівельна техніка

3

ВБ.1.9

Основи систем автоматизованого проектування

2

ВБ.1.10

Вступ до спеціальності

1,5

ВБ.1.11

Експлуатація будівель

3

ВБ.1.12

Обстеження та випробування будівельних конструкцій

(Технічна експертиза будівель та споруд)

4

ВБ.1.13

Економіка нерухомості

3

ВБ.1.14

Організація і технологія експертної оцінки нерухомого майна

4,5

ВБ.1.15

Правове регулювання операцій з нерухомістю

1,5

Усього

27

Вибірковий  блок 2

ВБ.2.6

Метрологія і стандартизація

1,5

ВБ.2.7

Вступ до спеціальності

1,5

ВБ.2.8

Електротехніка в будівництві

3

ВБ.2.9

Будівельна техніка

3

ВБ.2.10

Основи систем автоматизованого проектування

2

ВБ.2.11

Економіка нерухомості

3

ВБ.2.12

Технічна експертиза будівель і споруд

3

ВБ.2.13

Основи оцінки нерухомості

4

ВБ.2.14

Реконструкція та експлуатація будинків і споруд

4

ВБ.2.15

Аналіз оцінки об’єктів нерухомості

2

Усього

27

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

         45

ЗАГАЛЬНИК ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

180