Схема складання характеристики студента

Загальні відомості про студента (шапка)

1. (абзац) Успішність студента

Термін навчання та спеціальність. Показники успішності студента з окремих предметів. Якісна харак­теристика його досягнень і конкретних труднощів (якщо такі є) у засвоєнні навчального матеріалу з окремих дисциплін (засвоєння по­нять, вироблення умінь і навичок). Процент успішності і якості знань.

2. (абзац) Відношення студента до навчання

Усвідомлення студентом своїх обов'язків, почуття відповідальності за їх виконання. Ставлення до групи і навчального закладу. Відвідування за­нять, пропуски занять, запізнення та їх причини. Особливості навчальних інтересів. Якими предметами або видами навчаль­ної роботи більше цікавиться.  Рівень культури розумової праці. Систематичність вико­нання домашніх завдань та самостійної роботи, випадки невиконання, їх причини. Ставлен­ня студента до оцінки його роботи педагогами, до своїх успіхів і невдач у навчанні.

3.  (абзац) Загальний розвиток студента

Рівень загального розвитку студента порівняно з іншими студентами йо­го групи. Обізнаність з явищами природи і су­спільного життя, рівень наукового світогляду і кругозору. Особливості сприймання, розуміння і запам'ятання навчального матеріалу (швидкість, точність і міцність). Особливості уяви та мислення (критичність, само­стійність, швидкість вміння аналізувати факти, порівнювати, аб­страгувати, узагальнювати). Культура мови (багатство словника, уміння володіти ним, граматична пра­вильність, логічність). Загальні та спеціальні здібності, нахили, пізнавальні, технічні, художні інтереси.

4. (абзац) Суспільна спрямованість студента та риси його характеру

Інтерес студента до суспільно-політичного життя в нашій країні. Ставлення студента до викладачів, одногрупників, батьків. Виконання громадських доручень. Суспільно корисна робота. Дисципліна студента (дотримування правил поведінки, ви­падки й обставини порушення їх, ініціатива в підтримуванні порядку) Позитивні, негативні риси характеру, їх характеристика. Емоційна вразли­вість, збудливість, урівноваженість, швидкість і характер перебігу психічних процесів. Почуття впевненості у власних силах, почуття власної гідності, са­мокритичність,   рішучість,   вміння   володіти собою, самоконтроль, рівень розвитку самосвідомості. Рівень вихованості.

5. (абзац) Професійна орієнтація та відношення до майбутньої професії

Рівень теоретичної та практичної підготовки по спеціальності. Готовність до  трудової діяльності. Бажання продовжувати навчання в вищому навчальному закладі.

Дата                                                                    Класний керівник_______ (підпис)

                                                                            Заст. дир. З НВР________(підпис)

 

 

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
  • Директор: 2-34-30
  • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

 

Top