Кабінет правознавства (аудиторія 112)

ЗАВУДУВАЧ КАБІНЕТОМ ПРАВОЗНАВСТВА – ВИКЛАДАЧ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ХОМЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Кабінет правознавства – це спеціально обладнане приміщення навчального закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним засобами навчання, обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.

   Завданням функціонування кабінету правознавства є створення передумов для:
•  поповнення кабінету наочними посібниками, дидактичним матеріалом;
•  організації навчальної роботи кабінету;
•  раціонального використання наявного в кабі¬неті обладнання;
•  проведення заходів, спрямованих на підви¬щення знань студентів з цього предмета;
•  організації   позаурочної  роботи   (робота гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів, шкільних олімпіад з предметів);
•  організації навчально-методичної роботи вчителів у кабінеті, підвищення їх фахового рівня шляхом самоосвіти, вивчення і впро¬вадження передового досвіду.
При кабінеті створюється актив студентів, який до¬помагає в обладнанні кабінету наочними посібниками, бере активну участь у гуртковій роботі.
Робота викладача спрямована на те, щоб кожне заняття сприяло розвитку пізнавальних інтересів студентів, формуванню навичок самостійного здобуття знань, прищеплюванню любові до обраної професії та поваги до праці.

У навчально-виховному процесі застосовуються інноваційні педагогічні технології, що забезпечують систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, які охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів; спрямовують розвиток та саморозвиток студента з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду; створюють умови для реалізації та самореалізації особистості.

При кабінеті організовано роботу гуртка з правознавства, метою якого є розвивати логічне мислення, пам’ять, кмітливість, уяву; формувати вміння і навички працювати з юридичною літературою, вільно оперувати набутими знаннями та поняттями, застосовувати їх на практиці, розв’язувати правові задачі; виховувати почуття причетності до правової освіченості, толерантність, стриманість та кмітливість;  поглиблення знань з правознавства, вивчення новинок законодавства, розширення правової свідомості студентської молоді.
Заняття гуртка проводяться періодично відповідно до плану раз на місяць.

В кабінеті правознавства здійснюється така робота:
-   проведення навчальних занять студентів з правових предметів «Основи правознавства», «Трудове право», «Сімейне право», «Адміністративне право», «Цивільне та господарське право», «Місцеве самоврядування та соціальна робота», «Правове регулювання операцій з нерухомістю»;
-  проведення навчальних занять студентів із загальноосвітніх предметів «Всесвітня історія», «Історія України», «Людина і світ»;
-     надання правової консультативної допомоги студентам;
-     проведення позакласних виховних заходів;
-     проведення засідань гуртка з правознавства.

pravoznavstvo

pravoznavstvo1

Участь студентів у науковій конференції

pravoznavstvo2

pravoznavstvo3

Гуртківці беруть участь у правовій вікторині

pravoznavstvo4

Члени гуртка беруть участь у правовому брейн-ринзі

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52
  • Директор: 2-34-30
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top