Положення про призначення стипендій, виплати матеріальної допомоги та премії студентам Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету

 

77522873

1.7Засідання стипендіальної комісії технікуму по розподілу коштів фонду соціальної допомоги проводяться протягом п'яти робочих днів із моменту отримання інформації щодо суми Фонду соціальної допомоги.

2. Порядок призначення стипендій

2.1.    У технікумі стипендії призначаються:

- студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету;

студентам, які навчаються за угодами, укладеними між ІПТ КІ СумДУ та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди;

студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, призначення і виплата стипендій проводиться відповідно до міжнародних договорів України й актів Кабінету Міністрів України.

2.2.     Студентам, що навчалися за угодами, укладеними між ІПТ КІ СумДУ та фізичними або юридичними особами і в установленому порядку переведеними на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Положення за результатами попереднього семестрового контролю з першого числа місяця наступного після дати переведення згідно з наказом по технікуму.

2.3.         Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а окремим категоріям цих осіб можуть призначатися одночасно академічні і соціальні стипендії.

2.4.      Академічними стипендіями, розміри та порядок призначення яких визначається цим Положенням відповідно до діючих нормативних актів, є:

- стипендії Президента України, губернатора Сумської області;

- іменні або персональні стипендії технікуму ;

- ординарні (звичайні) академічні стипендії.

2.5Стипендії призначаються за підсумками виконання семестрового навчального плану.

2.6Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання, або 7 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання виплачується ординарна (звичайна) академічна стипендія. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 5.0 за п'ятибальною і 10.0 за дванадцятибальною шкалою оцінювання, призначається підвищена академічна стипендія.

2.7Розміри академічних стипендій визначаються відповідними нормативними актами.

2.8.      Під час розрахунку середнього балу успішності враховуються оцінки, отримані на екзаменах, диференційованих заліках, при захисті курсових робіт або проектів, а також оцінки, отримані за результатами проходження практики.

2.9.      Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Студентам першого року навчання стипендія призначається до першого семестрового контролю

2.10. Студентам, які навчалися за державним замовленням та поновились на навчання після академічної відпустки відповідно до наказу технікуму, академічна стипендія призначається у розмірі, який був йому встановлений згідно з результатами семестрового контролю з місяця, що настає після зарахування студента за наказом технікуму.

2.11У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, студент отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному розмірі.

2.12У разі, коли студент має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

2.13Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії.

Студентам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

2.14.   Соціальна стипендія в обов'язковому порядку призначається таким категоріям студентів, які втратили право на призначення академічної стипендії:

-  студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при призначенні стипендії;

-  студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

студентам, які є інвалідами з дитинства та інвалідами І - IIIгрупи;        ,

студентам, які мають сім'ї з дітьми.

2.15.    Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається:

-  соціальна стипендія (в обов'язковому Порядку) - у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

-  академічна стипендія (додатково до соціальної) - у разі відмінного навчання.

У разі призначення переліченим у цьому пункті студентам, крім соціальної, академічної стипендії, зазначеної у пунктах 1 і 2 пункту 2.4 цього Положення, виплачується одна стипендія, розмір якої більший.

2.16Студентам із малозабезпечених сімей (у разі оформлення відповідної державної допомоги), студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І - IIIгрупи, студентам, які є інвалідами по зору і слуху, студентам із числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни, крім академічної призначається соціальна стипендія.

2.17Відповідно до пункту 2.17 утворюється Фонд соціальної допомоги студентам ІПТ КІ СумДУ

2.18.    Стипендії виплачуються раз на місяць, за літній канікулярний період - повністю до його початку.

3. Порядок організації роботи та повноваження стипендіальних комісій

3.1. Стипендіальна комісія технікуму вирішує питання та формує подання:

- з призначення або позбавлення іменних або персональних академічних, соціальних стипендій;

- надання матеріальної допомоги студентам;

-    заохочення (преміювання) кращих студентів за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності.

3.2. Стипендіальна комісія технікуму:

- відповідно до контингенту студентів, розподіляє між відділеннями кількість іменних
стипендій відповідно до квот, встановлених Міністерством освіти і науки України та розпоряджень Сумської обласної державної адміністрації.

-   розглядає кандидатури претендентів на іменні і персональні стипендії та здійснює відбір кандидатур для отримання іменних і персональних стипендій і виносить своє рішення на затвердження педагогічної ради технікуму ІПТ КІ СумДУ;

-  відповідно до контингенту студентів розподіляє між відділеннями Фонд соціальної допомоги студентам, кошти якого передбачені для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання);

-  розглядає клопотання на преміювання студентів від директора, заступника директора з ВР, керівників структурних підрозділів технікуму, клопотання Студентської ради технікуму і Профспілкового комітету студентів ІПТ КІ СумДУ, а також офіційні звернення від органів державної. влади, підприємств, установ та громадських організацій про заохочення студентів технікуму.

3.3. Студенти або студентські колективи, які вважають що в конкретних питаннях призначення або позбавлення стипендії порушене чинне законодавство та діючі нормативні акти, мають право звернутися до стипендіальної комісії технікуму з мотивованою заявою, яка розглядається у термін не більше ніж 10 днів з дня отримання заяви та повідомляє про своє рішення заявнику та стипендіальній комісії.

4. Призначення та виплата іменних стипендій

4.1.      Пропозиції щодо кандидатур студентів для призначення іменних та персональних
стипендій загальнодержавного рівня за поданням стипендіальної комісії технікуму висуваються педагогічною радою ІПТ КІ СумДУ.

4.2.      Академічні стипендії Президента України, Верховної Ради України та Голови облдержадміністрації призначаються студентам-відмінникам, які мають видатні досягнення у навчанні та науковій роботі.

4.3Пропозиції щодо кандидатур студентів для призначення іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня подаються для затвердження до Міністерства освіти і науки України.

4.4Призначення і виплата іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня здійснюється наказом по технікуму на один чи два навчальні семестри на підставі відповідного наказу Міністерства освіти і науки України чи розпорядження Кабінету Міністрів України.

4.5За особливі успіхи у навчанні, науковій і дослідницькій діяльності, активну участь в органах студентського самоврядування для студентів денної форми навчання педагогічною радою технікуму встановлюються іменні стипендії, які призначаються студентам бюджетної форми навчання.

4.6.     Перелік, кількість і розмір іменних і персональних стипендій ІПТ КІ СумДУ встановлюється педагогічною радою технікуму.

4.7.      Стипендія призначається двічі у поточному навчальному році за результатами зимової та літньої екзаменаційної сесії і виплачується за наказом по технікуму на підставі рішення педагогічної ради ІПТ КІ СумДУ.

4.8Студенту може бути неодноразово призначена іменна чи персональна стипендія за період навчання при наявності нових здобутків.

4.9Передбачається наступний порядок розгляду питань про призначення іменних і персональних стипендій:

висування кандидатів на здобуття стипендії відбувається на зборах студентських груп;

-  педагогічна рада на своєму засіданні обговорює представлені кандидатури студентів (при необхідності - за їх присутності) і формує подання стипендіальній комісії технікуму щодо конкретних осіб;

-  стипендіальна комісія технікуму розглядає кандидатури претендентів на іменні стипендії на підставі поданих відповідних документів, а саме: витягу з протоколу засідання педагогічної ради, подання з характеристикою кандидатури студента на стипендію за підписом директора і голови студентської ради технікуму та інших документів, які підтверджують участь та здобутки студента у науковій та громадській роботі, участь у Міжнародних, Всеукраїнських олімпіадах та конференціях, участь у громадському, спортивному, культурному житті технікуму;

-    стипендіальна комісія технікуму здійснює відбір кандидатур, рекомендованих для отримання іменних стипендій, і виносить своє рішення на затвердження педагогічної ради ІПТ КІ СумДУ.

4.10.    Позбавлення або призупинення виплати академічних іменних або персональних стипендій може бути здійснено у випадку порушення стипендіатом навчальної дисципліни, у разі відрахування стипендіата із навчального закладу або від'їзду за кордон на навчання або роботу та з інших причин.

5. Використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів ІПТ КІ СУМДУ

5.1 З метою підвищення життєвого рівня студентів та заохочення їх за успіхи у навчанні, участі у науковій, громадській і спортивній діяльності в технікумі утворюється фонд соціальної допомоги, до якого спрямовується до 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій студентам , які навчаються за державним замовленням.

5.2 Кошти Фонду соціальної допомоги використовуються:

- для надання матеріальної допомоги студентам, які її потребують. Надається, як правило один раз протягом календарного року на підставі особистої заяви та доданих до неї відповідних підтверджуючих документів. Максимальний розмір матеріальної допомоги, при одноразовій виплаті, не може перевищувати 3-х мінімальних стипендій;

- для преміювання студентів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності. Максимальний розмір премії, при одноразовій виплаті, не може перевищувати 2-х мінімальних стипендій.

- на оздоровлення студентів, зокрема, на придбання або здешевлення путівок в санаторії,
пансіонати, оздоровчо-спортивні табори, а також туристичних путівок. Путівка надається не частіше одного разу протягом календарного року.

5.3.      Загальна сума коштів фонду соціальної допомоги технікуму визначається бухгалтерією технікуму на перше і друге півріччя календарного року і за рішенням стипендіальної комісії технікуму розподіляється між відділеннями відповідно до його стипендіального фонду та кількості студентів бюджетної форми навчання.

5.4За поданням стипендіальної комісії технікуму та голови профспілкового комітету студентів, частина коштів з централізованого фонду соціальної допомоги студентам може бути перерахована на розрахунковий рахунок профспілкового

7852742

232568

 

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
  • Директор: 2-34-30
  • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

 

Top