Положення про ведення журналів академічних груп

2572

    1.10 Відсутність студентів на занятті відмічається літерами «нб».

1.11  У розділі«Облік проведення занять, їх відвідування та успішність студентів»  після проведення лабораторних робіт, практичних занять  та, для деяких гуманітарних дисциплін, семінарського заняття залишається порожня колонка для перескладання негативних оцінок та «нб».

1.12 У графі « Короткий зміст заняття» відповідно до робочої навчальної програми стисло записується тема заняття, практичної, лабораторної робіт тощо.

1.13 У графі «Що задано» стисло записується зміст домашнього завдання (прочитати, опрацювати, вивчити напам'ять, повторити тощо, параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо).

1.14. У розділі «Облік виконання курсових проектів, лабораторно-практичних та графічних робіт» ведеться облік виконання студентами передбачених навчальним планом і чинними програмами лабораторних, практичних, графічних робіт та курсових проектів.

1.14.1Лівий бік сторінок цього розділу:

- ведеться облік виконання робіт студентами;

- після завершення курсу лабораторних робіт викладач пише слово «зараховано».

1.14.2.Правий бік сторінок цього розділу:

- ведеться запис робіт із зазначенням дати видачі та фактичного їх виконання. У графі «Примітка» викладач ставить підпис.

   1.14.3.Оцінка за лабораторніроботи, переноситься на основну сторінку предмета (дисципліни),а за курсові проекти та роботи лише підсумкова (розділ «Облік проведення занять, їх відвідування та успішності студентів»).

1.15 У навчальних журналах  записи на лівій сторінці оформляти таким чином:

         - списки студентів групи записує викладач-предметник (Іванов І.І.);

         - дату проведення заняття записувати через дріб (03/09).

1.16У навчальних журналах  записи на правій сторінці оформляти таким чином:

№ заняття

Дата проведення заняття(через дріб)

Кількість навчальних годин

Короткий зміст заняття

Що задано: назва підручника, параграф, стор.

Підпис викладача

1-2

02/09 (02.09)

2

1.1.Загальна характеристика звукового складу мови.

 Опрацювати (вивчити, прочитати) [1] c.8-9,15-16,

 
     

Норми вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів

Виконати вправи

[1]24, [2]15.

Підпис

35

24/12

1

3.2. Ділові папери. Інформаційні документи. Звіт

Опрацювати (вивчити, прочитати)[3] c. 751-752.

Підпис

      

1.15. У випадку відсутності викладача педагогічний працівник, який його заміняє, у графі

«Підпис викладача» записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує за­пис власним підписом.

№ заняття

Дата проведення заняття(через дріб)

Кількість навчальних годин

Короткий зміст заняття

Що задано: назва підручника, параграф, стор.

Підпис викладача

10-11

06/11

2

5.1. Види складних речень.

Опрацювати (вивчити, прочитати) [4] c.355-379,

Заміна Іванов І.І.

     

Смислові відношення між частинами склад­них речень

Виконати вправи

[4] 76

Підпис

1.16. По закінченні викладання предмета  в семестрі викладач підводить підсумок : Усього 35 годин. Матеріал викладено згідно з робочою програмою (відповідно до робочої програми.(підпис, П.І.П.))

2. Вимоги до ведення журналу із дисциплін загальноосвітньої підготовки студентів.

Формою контролю знань із дисциплін загальноосвітньої підготовки студентів вважати  тематичний контроль. Оцінювати вміння та навички студентів за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів загальноосвітнього циклу (українська мова, українська та світова літератури, математика, інформатика, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, хімія, фізика, астрономія, іноземна мова, фізична культура, захист Вітчизни, технології, екологія, художня культура, людина і світ, економіка, правознавство).

У навчальних журналах  записи на лівій сторінці оформляти таким чином:

2.1.Українська мова, українська література, світова література, іноземна мова, математика.

tabl1

 

ПО-повторне оцінювання відбувається у тому випадку, якщо студент за тематичну має незадовільну оцінку(1,2,3) або не атестований.

Оцінка за зошит виставляється кожного місяця, з української мови – один раз на два місяці.

2.2. Всесвітня історія, історія України, астрономія,  географія, захист Вітчизни,  фізична культура, людина і світ.

tabl2

ПО-повторне оцінювання відбувається у тому випадку, якщо студент за тематичну має незадовільну оцінку(1,2,3) або не атестований.

Студентам, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури,   при  виставленні тематичних, семестрових та підсумкових балів робиться відповідний запис :зв. (звільнений(а).

2.3.Фізика, хімія, інформатика, біологія.

tabl3

ПО-повторне оцінювання відбувається у тому випадку, якщо студент за тематичну має незадовільну оцінку(1,2,3) або не атестований.

2.4. Правознавство,економіка, художня культура,екологія. 

30/09

30/10

Тематична

ПО

І(ІІ) семестр

Скоригована

Підсумкова

Оцінка за 4- бальною шкалою

ПО-повторне оцінювання відбувається у тому випадку, якщо студент за тематичну має незадовільну оцінку(1,2,3) або не атестований.

2.5. Технологія галузі

30/09

30/10

Модуль

ПО

І(ІІ) семестр

Підсумкова (Оцінка за 12- бальною шкалою)

ПО-повторне оцінювання відбувається у тому випадку, якщо студент за модуль має незадовільну оцінку(1,2,3) або не атестований

3.Виставлення оцінок.

3.1.Привиставленні тематичної оцінки  враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок (колонка із записом І (ІІ) семестр).

3.2. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню (колонка з надписом скоригована поруч з колонкою семестрової відводиться навіть за відсутності студентів, які виявили бажання їх коригувати).

3.3. Процедура коригування семестрової оцінки: батьки подають директору навчального закладу у триденний термін після виставлення семестрової оцінки письмову заяву про проведення коригуючого оцінювання студента, який виявив бажання підвищити результати семестрового оцінювання, або був н/а, з мотивацією причини або необхідності.

3.4. Керівник навчального закладу протягом п’яти днів після подання заяви видає наказ про створення комісії та затвердження графіка проведення коригуючого оцінювання.

3.5. Підсумкове оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Підсумкова оцінка коригуванню не підлягає.

4. Контроль за веденням журналу

     4.1. Директор вищого навчального закладу і його заступник з навчальної роботи, а також завідувач відділення зобов’язані систематично контролювати правильність ведення записів у журналі навчальних занять. Голови предметних (циклових) комісій  контролюють правильність записів у графі  «Короткий зміст заняття»( згідно з робочою навчальною програмою).

4.2. У розділі «Зауваження до ведення журналу» записуються зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та в разі необхідності термін усунення 

5

                НАША АДРЕСА

    

 

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вулиця Михайла Немолота, 12. 

  • Факс: 8 (05447) 2-62-52.  
  • Директор: 2-34-30
  • Приймальна комісія: 096-30-70-445, 098-42-46-275
  • Поштовий індекс: 41600
  • E-mail: kiptkisumdu@gmail.com

 

Top